Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Erkenningsvoorwaarden

Het VAPH kan de volgende diensten of organisaties erkennen als MDT:

  • de centra voor leerlingenbegeleiding die georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse overheid
  • de door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde centra voor maatschappelijk werk die door hun organisatie en werking behoren tot een landsbond of verbond van ziekenfondsen
  • de diensten voor geestelijke gezondheidszorg
  • de centra of diensten voor revalidatie die door het VAPH erkend zijn of die met het RIZIV een revalidatieovereenkomst gesloten hebben als referentiecentrum voor motorische of respiratoire revalidatie bij kinderen
  • de subregionale tewerkstellingsdiensten van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  • de observatiecentra die erkend of georganiseerd zijn door de Vlaamse overheid in het kader van de gecoƶrdineerde decreten voor bijzondere jeugdbijstand
  • de kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten die erkend zijn onder de kenletter K
  • de door het agentschap Opgroeien erkende centra voor ontwikkelingsstoornissen

Voor een erkenning moet u minstens beschikken over de volgende drie disciplines: arts, sociale discipline en een orthopedagoog/psycholoog. Welke diploma's in aanmerking komen voor elke discipline vindt u op de pagina voor de ondertekening van het multidisciplinair verslag

Als organisaties die erkend of vergund zijn door het VAPH overgaan tot een fusie of overdracht van beheer, moeten ze dat tijdig melden aan het VAPH. Zo kan het VAPH de vergunningen en/of erkenningen van de betrokken organisaties aanpassen.