Ondertekening modules

1. Ondertekening door het multidisciplinair team

Het voorstel van indicatiestelling moet multidisciplinair tot stand komen. Het VAPH bepaalt per module welke disciplines noodzakelijk zijn om het multidisciplinair verslag op te stellen en te ondertekenen. Het is daarbij niet voldoende dat de verschillende betrokken disciplines in het verslag vernoemd worden. Het verslag moet ook door elke discipline (al dan niet elektronisch met e-ID) ondertekend worden. Op die manier verklaart elke discipline zich akkoord met de inhoud en wordt aangegeven dat er multidisciplinair overleg plaatsvond.

De teams bewaren de verslagen evenals alle documenten die als basis hebben gediend voor het opstellen ervan gedurende een termijn van vijf jaar (al dan niet elektronisch). De periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de datum van indiening van de verslagen bij het VAPH.

Module

Arts

Psycholoog/
pedagoog

Sociale discipline

ZZI-inschaler

Hulpmiddelen-
deskundige

Module A

X

X

X

 

 

Module B (ZZI)

 

 

 

X

 

Module C

X

X

X

 

 

Module D

X

X

X

 

X

Arts

Onder arts verstaan we een doctor in de genees-, heel- en verloskunde of een master in de geneeskunde.

Psycholoog/pedagoog

Onder psycholoog/pedagoog verstaan we een houder van een licentiaat of master in de psychologie of in de pedagogische wetenschappen.

Sociale discipline

Onder sociale discipline verstaan we personen met een professionele bachelor (of een ouder equivalent ervan) in het studiegebied sociaal-agogisch werk of een houder van het diploma verpleegkundige, optie sociale verpleegkunde (bachelor-na-bachelor). Onder sociale discipline vallen dus onder andere personen met een professionele bachelor sociaal werk, orthopedagogie, toegepaste psychologie, gezinswetenschappen, sociale readaptatiewetenschappen, sociaal verpleegkundigen.

ZZI-inschaler

Het zorgzwaarte-instrument moet afgenomen worden door een gekwalificeerde inschaler. De inschaler beschikt over een diploma van bachelor of master in de gedrags-, sociale of psychosociale wetenschappen of over een diploma van bachelor of master in de ergotherapeutische wetenschappen. Bovendien heeft hij idealiter al enige ervaring met zowel psychodiagnostische methoden en technieken als met de ondersteuning van personen met een handicap.

Het is noodzakelijk dat de inschaler een training heeft gevolgd in het afnemen van het zorgzwaarte-instrument en een certificaat behaalde. Meer informatie over die opleiding vindt u op de pagina Module B stap 1: ondersteuningsnood objectiveren.

Hulpmiddelendeskundige

Een hulpmiddelendeskundige is een gediplomeerde ergotherapeut, of een bachelor die aan de volgende voorwaarden voldoet: hij was al voor 1 juli 2019 werkzaam als hulpmiddelendeskundige op basis van de ervaring die hij had in de adviesverlening over individuele materiële bijstand.

2. Ondertekening door de aanvrager

De inhoud van de module en het oordeel van het multidisciplinair team moeten in samenspraak met de cliënt tot stand komen. Dat moet aangegeven en gemotiveerd worden in het onderdeel ‘akkoord cliënt’ in de applicatie. Bij de afname van een ZZI (module B) moet de klant enkel bevestigen dat de afname op een correcte manier heeft plaatsgevonden en moet hij niet akkoord gaan met de scores van de inschaler.

Het verslag moet dus niet ondertekend worden door de cliënt en/of bewindvoerder. Bij inspectie kan gekeken worden naar agenda’s, geplande afspraken … Ook de persoon met een handicap zelf kan daarvoor geraadpleegd worden. Elk multidisciplinair team kan dus zelf bepalen op welke manier het wil aantonen dat de persoon met een handicap en/of bewindvoerder betrokken werd.