Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Vergoeding

Multidisciplinaire teams (MDT's) worden vergoed volgens een modulair systeem dat de verschillende onderdelen of modules van het multidisciplinaire verslag (MDV) in rekening brengt.

1. Overzicht vergoedingen

De vergoedingen voor de onderdelen A tot en met D van een multidisciplinair verslag zijn verschillend naargelang de verschillende situaties van aanvragen:

 • aanvraag van een persoon die nog niet erkend is
 • aanvraag van een persoon die al wel erkend is
 • gecombineerde aanvragen
ModuleOmschrijvingVergoeding MDT
Module AObjectivering handicap

190,00 euro

Module BObjectivering ondersteuningsnood: ZZI

425,00 euro

Module CObjectivering van de dringendheid (checklist prioritering)

150,00 euro

Module DAdviesrapport - Vaststelling van de behoefte aan IMB

335,00 euro

Aanvraag van een persoon die nog niet erkend is

A. Objectivering handicap (module A)

In volgende situaties wordt een vergoeding van 190 euro toegekend voor het aanleveren van module A:

 • Nog geen erkenning door het VAPH: Er wordt een aanvraag om ondersteuning ingediend (incl. module A) voor een meerderjarige persoon die nog niet erkend werd door het VAPH.
 • Overgang minder- naar meerderjarigheid: Bij de overgang van minder- naar meerderjarigheid kan een persoon vanaf de leeftijd van 17 jaar voor de eerste keer een aanvraag doen bij het VAPH na afloop van een typemodule IMB, tolken, vervoers- en verblijfskosten i.k.v. het gewone onderwijs die werd toegekend door de intersectorale toegangspoort (ITP) voor minderjarigenzorg. Ook in deze situatie moet de handicap door het VAPH formeel worden vastgesteld en wordt voor de module A een vergoeding van 190 euro toegekend. 
  Uitzondering: Voor wie als minderjarige reeds erkend werd door het VAPH vóór ingang van IJH (maart 2014) en later als meerderjarige opnieuw een aanvraag indient bij het VAPH, kan module A niet opnieuw vergoed worden (tenzij de erkenning handicap van tijdelijke aard was, cf. aanvraag volgens artikel 8 of bij een nieuwe, bijkomende handicap).

B. Objectivering ondersteuningsnood (module B)

De objectivering van de ondersteuningsnood gebeurt door middel van afname van het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Voor het onderdeel objectivering van de ondersteuningsnood wordt het bedrag van de vergoeding vastgelegd op 425 euro.

C. Invullen checklist prioritering (module C)

Het MDT moet bij een vraag naar een persoonsvolgend budget, in functie van prioritering, de dringendheid van de vraag beschrijven aan de hand van een vragenlijst. Daarvoor krijgt het team een vergoeding van 150 euro.

D. Vaststelling van de ondersteuningsbehoeftes in het kader van IMB (module D)

Bij een eerste vraag naar hulpmiddelen en aanpassingen (IMB) moet een gespecialiseerd verslag worden opgemaakt. Dit gespecialiseerd verslag kan enkel opgemaakt worden door MDT's met een specifieke erkenning van het VAPH. Module D wordt gebruikt om de ondersteuningsbehoeften op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen vast te stellen. In deze module geeft het MDT advies aan het VAPH over de toekenning van een vergoeding voor specifieke hulpmiddelen of aanpassingen. Het MDT ontvangt hiervoor een vergoeding van 335 euro.

Aanvraag van een persoon die al wel erkend is

De geobjectiveerde handicap uit module A betreft vaak een statisch gegeven. Dat wil zeggen dat de handicap en de stoornissen vaak eenmalig worden vastgesteld en in principe ook stabiel blijven (bv. verstandelijke handicap, autisme … ). Bijgevolg wordt module A slechts eenmaal vergoed en wordt er bij een volgende aanvraag geen financiering meer voorzien voor module A. Dit principe kan toegepast worden in volgende situaties:

 • Persoon werd als minderjarige al erkend door het VAPH: Als de minderjarige al werd erkend door het VAPH vóór ingang van Integrale Jeugdhulp (IJH, d.i. maart 2014) kan module A niet opnieuw worden vergoed als de persoon als meerderjarige opnieuw een aanvraag indient bij het VAPH (tenzij het VAPH slechts een tijdelijke beslissing nam met betrekking tot erkenning van de handicap).
 • Wijziging in situatie n.a.v. erkende handicap: Een wijziging in de situatie zoals de verergering van de symptomen of het verwerven van bijkomende stoornissen en beperkingen die teruggaan naar de handicap waarvoor de persoon reeds door het VAPH werd erkend, volstaat niet om een vergoeding te krijgen voor module A.

Een module A die opgevraagd wordt door het VAPH, wordt wel altijd vergoed.

Voorbeeld

Een persoon met multiple sclerose (MS), motorische beperkingen en een verstoorde verplaatsingsfunctie waardoor hij nood heeft aan een manuele rolstoel (incl. onderhoud, herstelling of aanpassing) werd bij een eerste aanvraag erkend als persoon met een handicap. Twee jaar later volgt een nieuwe aanvraag voor een stemversterker n.a.v. het optreden van spraakstoornissen die ook het gevolg zijn van de eerder erkende MS. Ondanks een actualisatie van de module A voor de spraakstoornis, wordt in deze situatie geen nieuwe vergoeding voorzien.

Uitzondering: nieuwe, bijkomende handicap

Wijziging in situatie n.a.v. nieuwe handicap: bepaalde situaties vormen een uitzondering om opnieuw een vergoeding te geven voor het opmaken van module A bij een volgende aanvraag (zoals hierboven beschreven). Het betreft cliënten die een nieuwe aanvraag doen n.a.v. een nieuwe, bijkomende handicap die losstaat van de handicap waarvoor hij al door het VAPH werd erkend.
De nieuwe handicap kan het gevolg zijn van de ontwikkeling van een nieuwe, op zich zelf staande aandoening (bv. ziekte van Parkinson, MS …) of het optreden van bijkomende beperkingen ten gevolge van een incident of accident (trauma) zoals bijvoorbeeld: 

 • oplopen van een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) door een niet-traumatische oorzaak zoals infectie van het hersenweefsel of beroerte (bv. hersenbloeding)
 • oplopen van een niet-aangeboren hersenaandoening (NAH) door een traumatische oorzaak zoals een val of klap op het hoofd (bv. door een auto-ongeluk).

De nieuwe handicap wordt geobjectiveerd aan de hand van een nieuwe diagnosestelling en vereist een grondige actualisatie van de module A.

Voorbeeld

Een MDT wordt vergoed voor de opmaak van module A voor een persoon die erkend wordt als persoon met een handicap n.a.v. een visuele stoornis. Een MDT wordt opnieuw vergoed voor de opmaak van een (nieuwe) module A voor diezelfde persoon als hij n.a.v. bijkomende motorische beperkingen na een beroerte opnieuw een aanvraag indient bij het VAPH om in aanmerking te komen voor extra ondersteuning.

Gecombineerde aanvragen (PVB en IMB)

Bij een gecombineerde aanvraag wordt de vergoeding voor het MDT beperkt tot de som van de vergoedingen van de desbetreffende onderdelen.

Voorbeeld

Als een eerste vraag naar IMB wordt gesteld (waarvoor een gespecialiseerd MDV moet worden opgemaakt) samen met een vraag naar een persoonsvolgend budget, dan krijgt het MDT 335 euro voor de objectivering van de nood aan IMB (module D) en 300 euro voor de objectivering van de nood aan zorg en ondersteuning (module B). Het MDT ontvangt bijkomend 190 euro als de aanvrager nog niet erkend werd als persoon met een handicap bij het VAPH (module A). Bij een dergelijke eerste aanvraag met een gecombineerde indicatiestelling (IMB en PVB) vergoedt het VAPH het MDT wel slechts eenmaal voor module A omdat dat onderdeel gemeenschappelijk is voor zowel IMB als PVB. 

2. Algemene voorwaarden voor het betalen van een verslag 

De MDT’s worden vergoed door het VAPH voor het opmaken van een of meerdere modules MDV als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 • De ingediende modules zijn allemaal noodzakelijk om de vraag te beoordelen;
 • de modules MDV zijn duidelijk en volledig;
 • het team dient de schuldvordering in binnen het jaar na het bezorgen van het verslag;
 • de actuele vragen van de persoon met een handicap zijn zo veel mogelijk gebundeld.

Hieronder worden de inhoudelijke en procedurele belangen van de voorwaarden verder toegelicht.

De ingediende modules zijn allemaal noodzakelijk om de vraag te beoordelen

Om duidelijk te krijgen welke modules nodig zijn, is het belangrijk de situatie van betrokkene uit te klaren: werd er al eerder een vraag tot ondersteuning ingediend bij het VAPH, heeft betrokkene reeds ondersteuning genoten, zo ja welke …? 

Hieronder een aantal situaties waarin bepaalde modules van het MDV niet kunnen vergoed worden:

De vragen van de persoon zijn zoveel mogelijk gebundeld

Het MDT moet samen met de aanvrager de behoeften en noden tot ondersteuning bij het VAPH zo goed mogelijk in kaart brengen. Er moet gestreefd worden om vragen tot ondersteuning van het VAPH zo veel mogelijk te bundelen. Een nieuwe aanvraag op korte termijn moet zo veel mogelijk vermeden worden. Het VAPH betaalt in principe slechts één schuldvordering per jaar tenzij er zich ernstige wijzigingen hebben voorgedaan in de situatie van betrokkene die op het moment van de vorige vraag nog niet voorzien konden worden. In dergelijk geval is het belangrijk dat grondig te motiveren in het verslag (Welke veranderingen hebben zich voorgedaan? Welke invloed hebben die wijzigingen op de nood aan bijstand? Waarom kon deze vraag niet voorzien worden? ...). Op basis van die motivatie zal het VAPH oordelen over het al dan niet betalen van de schuldvordering. De termijn van 1 jaar wordt bepaald aan de hand van de data waarop de opeenvolgende adviesrapporten zijn ingediend via Helios.

De vraag is ontvankelijk

De vraag is niet ontvankelijk als het gaat om:

 • een verslag voor een eerste aanvraag van iemand die ouder is dan 65 jaar en voordien nog niet bij het VAPH of zijn rechtsvoorgangers gekend was
 • een verslag voor een meerderjarige die duidelijk niet aan de verblijfsvoorwaarden voldoet
 • een verslag voor hulpmiddelen die door de regelgeving duidelijk uitgesloten zijn
 • een verslag voor een vraag om ondersteuning waarvoor het VAPH niet bevoegd is bv. tewerkstelling
 • een verslag voor een vraag om ondersteuning die door het VAPH expliciet is uitgesloten 

De schuldvordering is tijdig ingediend

De schuldvordering moet binnen het jaar na het bezorgen van het verslag worden ingediend. Na het verstrijken van die termijn zal de schuldvordering niet meer betaald worden.

Module(s) MDV is/zijn duidelijk en/of volledig

Het principe geldt dat betaald wordt voor het geleverde werk. Het betalen van een verslag hangt af van de kwaliteit van het verslag, ongeacht hoe de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) zal beslissen over de vraag. In sommige gevallen vormen de verschillende modules één geheel. Dat betekent dat pas kan betaald worden wanneer de modules die samen horen, in orde zijn. 

Een verslag kan om verschillende redenen als onduidelijk of onvolledig beschouwd worden, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van (actuele) diagnostische gegevens, onvoldoende zicht op de onderzochte alternatieven, onvoldoende motivering voor de gevraagde bijstand … 

De minimale kwaliteitseisen voor de teams geven duidelijk aan wat verwacht wordt van een kwalitatief, duidelijk en volledig verslag. Meer informatie over de vereiste kwaliteit van een verslag is terug te vinden onder kwaliteit

Bij een onvolledig of onduidelijk verslag zal het team steeds gevraagd worden om verduidelijking en/of aanvulling van de noodzakelijke gegevens. Enkel wanneer die informatie niet wordt aangeleverd of het verslag niet herwerkt wordt, zal beslist worden om de schuldvordering niet te betalen. 

Wanneer het MDT kan aantonen dat het ontbreken van informatie niet aan hen ligt (omstandigheden buiten hun wil), kan het VAPH alsnog beslissen om de schuldvordering te betalen.

Situaties waarin geen schuldvordering (meer) wordt uitbetaald

Meerdere schuldvorderingen bij combinatie van PVB en IMB-vragen

Er moet gestreefd worden naar een integrale dossierbehandeling, waarbij het opsplitsen van vragen bij verschillende teams moet vermeden worden. Als zowel een vraag persoonsvolgend budget als hulpmiddelen aan de orde zijn, zal het verslag enkel kunnen opgemaakt worden door een team dat erkend is om beide vragen te behandelen. Een team dat niet alle vragen kan behandelen (bijvoorbeeld geen erkenning voor IMB) heeft er alle baat bij om de persoon met een handicap door te verwijzen naar een ander team. Er zal immers maar één schuldvordering betaald worden en in dergelijk geval zal enkel het team met de erkenning IMB vergoed worden. Dat team moet in principe beide vragen behandelen.  

Als teams ervoor kiezen om samen te werken en de vragen op te splitsen, zullen onderlinge afspraken moeten gemaakt worden over de betaling. Het VAPH zal slechts één team betalen. 

Identieke verslagen die al betaald werden

Wanneer in het verslag nauwelijks iets gewijzigd is ten opzichte van een mogelijk vorig verslag, zal de schuldvordering niet betaald worden. Er werd in principe geen bijkomend werk geleverd. 

Wanneer de advisering in module D werd overgenomen uit het verslag van een expert (dat ook door het VAPH wordt betaald), zal het team niet vergoed worden voor het opstellen van de module D. 

Twee verslagen voor eenzelfde vraag

Voor eenzelfde vraag twee verslagen indienen, behoort (praktisch gezien) niet meer tot de mogelijkheden. Een MDT kan immers geen verslag opmaken voor een persoon die reeds als klant is toegewezen aan een ander MDT. Als team is het dan ook belangrijk om bij de persoon met een handicap steeds te informeren naar de eventueel lopende vragen bij andere teams. 

Verslagen met negatief advies die door het team bewust worden ingediend maar niet overeenstemmen met de vraag van betrokkene

Het is de taak van het team om de persoon met een handicap te informeren over alle mogelijkheden van ondersteuning die door het VAPH kan geboden worden. Als de persoon met een handicap een onrealistische vraag stelt – wanneer het bijvoorbeeld duidelijk is dat betrokkene niet tot de doelgroep van het VAPH behoort – is het de taak van het team om betrokkene daarop te wijzen. 

Enkel als de aanvrager erop staat dat de vraag wordt ingediend en er dus geen consensus is tussen de aanvrager en het team, wordt het verslag betaald. Het is wel noodzakelijk dat beide visies in het verslag duidelijk naar voor komen. 

Bij aanvulling of wijziging van de vraag tijdens een lopende procedure

Wanneer tijdens de lopende procedure bijkomende gegevens worden gevraagd, kan uiteraard slechts één betaling volgen.