Wanneer welke module indienen, vergoeding, overmacht

Objectivering van de handicap

In module A objectiveert u de handicap.

Wanneer moet u welke modules indienen?

De status van de erkenning van de persoon met een handicapopent dialoogvenster en de soort aanvraag bepalen welke modules al dan niet moeten ingediend worden. Hieronder vindt u een overzicht.

In het overzicht wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende situaties:

Aanvragen persoonsvolgend budget (PVB) en individuele materiële bijstand (IMB) voor meerderjarigen

  • Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH.
  • Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH.

Aanvragen IMB voor minderjarigen

  • Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap.
  • Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH (voor de opstart van de intersectorale toegangspoort).
  • De intersectorale toegangspoort (ITP) van het Agentschap Opgroeien heeft al geoordeeld dat de persoon nood heeft aan handicapspecifieke ondersteuning

Bij gecombineerde aanvragen (bijvoorbeeld PVB en IMB) worden de ‘kruisjes’ gecombineerd en zijn sommige onderdelen (bijvoorbeeld A objectivering handicap) uiteraard gemeenschappelijk.

In onderstaand overzicht kunnen uiteraard niet alle specifieke situaties opgenomen worden. Bij inhoudelijke vragen in een specifieke situatie of bij vragen over de vergoedingen in een concreet dossier, kunt u nog steeds contact opnemen met de provinciale kantoren van het VAPH. Het VAPH kan steeds een bijkomende module opvragen wanneer dat nodig is, ook als deze module volgens de tabel in die situatie niet ingediend moest worden.

Specifieke situaties:

  • Personen die erkend werden door het Rijksfonds of het Fonds 81 maar sinds die erkenning geen aanvraag tot ondersteuning meer indienden bij het Vlaams Fonds (opgericht op 27 juni 1990) of VAPH, worden in het kader van het aanleveren van de noodzakelijke onderdelen MDV gezien als ‘personen die nog niet erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH’. Voor meer informatie, zie www.vaph.be/over-vaph/algemeen/historiek.
  • Personen die als minderjarige toegang kregen tot handicapspecifieke ondersteuning via ITP en als meerderjarige een vraag aan het VAPH willen stellen, worden gezien als ‘personen die nog niet erkend zijn als persoon met een handicap door het VAPH’. ITP werkt immers niet met een erkenning zoals het VAPH dat doet.
  • Personen die beschikken over een PVB via spoedprocedure, die een goedkeuring kregen voor directe financiering via de NAH-procedure of die een goedkeuring kregen voor huurhulpmiddelen voor snel degeneratieve aandoeningen, zijn ‘personen die reeds erkend zijn door het VAPH’.

Aanvragen PVB en IMB voor meerderjarigen

Onderstaande tabellen tonen welke modules of andere documenten door het MDT ingediend moeten worden bij aanvragen voor meerderjarigen. Voor aanvragen PVB spoedprocedure en een tijdelijk PVB noodprocedure moeten geen modules ingediend worden. Bij een aanvraag voor een huurpakket bij snel degeneratieve aandoeningen moet enkel een module D en een rolstoeladviesrapport (RAR) aangeleverd worden.

Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap door het VAPH

PVB

  A B C D (andere)
Eerste aanvraag PVB x x x    
Aanvraag PVB attest handicap x x x   attest
Continuering PAB x x x    
Aanvraag voor geïnterneerde x x      
Aanvraag PVB na noodprocedure x x      
Aanvraag NAH-procedure   x      

IMB

Afhankelijk van de situatie moeten bepaalde delen van module D wel of niet ingevuld worden. Meer informatie vindt u op de pagina Rubrieken helios onder module D.

  A B C D (andere)
Vraag hulpmiddel/aanpassing x     x aanvraagformulier
Vraag hulpmiddel/aanpassing attest handicap x     x attest
Vraag enkel incontinentiemateriaal x       formulier incontinentiemateriaal
Verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs x     x aanvraagformulier
Vraag tolk voor doven en slechthorenden x       audiogram

Persoon is al erkend als persoon met een handicap door het VAPH

Opgelet: Wanneer er sprake is van een nieuwe, bijkomende handicap moet er altijd een module A opgesteld worden.

PVB

  A B C D (andere)
Eerste aanvraag PVB   x x    
Herziening budget en prioriteitengroep   x x    
Herziening prioriteitengroep     x    
Continuering PAB   x x    
Aanvraag voor geïnterneerde   x      
Aanvraag PVB na noodprocedure   x      
Aanvraag NAH-procedure   x      

IMB

Afhankelijk van de situatie moeten bepaalde delen van module D wel of niet ingevuld worden. Meer informatie vindt u op de pagina over module D. Bovendien is er in een aantal situaties geen module D noodzakelijk, maar kan de persoon met handicap zelf een eenvoudige aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.

  A B C D (andere)
Vraag hulpmiddel/aanpassing       x  
Vraag enkel incontinentiemateriaal         formulier incontinentiemateriaal
Verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs       x aanvraagformulier
Vraag tolk voor doven en slechthorenden         audiogram

 

Aanvragen IMB voor minderjarigen

Voor minderjarigen kan er enkel een aanvraag voor IMB ingediend worden. Zij kunnen op twee manieren toegang krijgen tot deze ondersteuning. Zij konden reeds erkend zijn door het VAPH voor de opstart van de intersectorale toegangspoort (ITP) of zij kunnen door ITP een goedkeuring hebben voor toegang tot handicapspecifieke ondersteuning. De intersectorale toegangspoort startte in Oost-Vlaanderen op 16 september 2013. In de overige Vlaamse provincies was dit 1 maart 2014. Nu maakt de intersectorale toegangspoort deel uit van het Agentschap Opgroeien.

Bij module D moeten - afhankelijk van de situatie - bepaalde delen wel of niet ingevuld worden. Meer informatie vindt u op de pagina Rubrieken helios onder module D. Daarnaast zijn er een aantal situaties waar geen module D noodzakelijk is, maar waar de vertegenwoordigers van de minderjarige persoon met handicap zelf een eenvoudige aanvraag kan indienen. Meer informatie vindt u op de pagina Aanvraagprocedure voor meerderjarigen.

Persoon is nog niet erkend als persoon met een handicap

Er is eerst een goedkeuring nodig voor de typemodule ‘IMB’ , typemodule 'W1' en typemodule 'doventolken' onder de functie ‘bijstand’ van de integrale toegangspoort. Eens deze goedkeuring er is, maakt de integrale toegangspoort de vraag naar hulpmiddelen over aan het VAPH.

Opgelet: Wanneer een module D nodig is, moet die ook steeds via Helios verzonden worden naar het VAPH.

  A D (andere) A-doc (ITP) Aanvraag indienen bij
Vraag hulpmiddel/aanpassing   x   x ITP
Vraag enkel incontinentiemateriaal     formulier incontinentiemateriaal x ITP
Verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs   x aanvraagformulier x ITP
Vraag Tolken Vlaamse Gebarentaal/schrijftolken/orale tolken     audiogram x ITP

Persoon is erkend als persoon met een handicap door het VAPH (voor de opstart van ITP)

Opgelet: Wanneer er sprake is van een nieuwe, bijkomende handicap moet er altijd een module A opgesteld worden.

 

A

D

(andere)

A-doc (ITP)

Aanvraag indienen bij

Vraag hulpmiddel/aanpassing

 

x

 

 

VAPH

Vraag incontinentiemateriaal

 

 

attest incontinentiemateriaal

 

VAPH

Verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs

 

x

aanvraagformulier 

 

VAPH

Vraag Tolken Vlaamse Gebarentaal/ schrijftolken/ orale tolken

 

 

audiogram

 

VAPH

Persoon heeft toegang tot handicapspecifieke ondersteuning gekregen vanuit ITP

Wanneer het VAPH nog nooit eerder een aanvraag voor hulpmiddelen ontving van de minderjarige, moet er eerst een typemodule IMB verkregen worden bij de intersectorale toegangspoort (ITP). Hetzelfde geldt voor typemodule 'W1' en typemodule 'doventolken'.

Opgelet: Wanneer een module D nodig is, moet die ook steeds via Helios verzonden worden naar het VAPH.

Opgelet: Wanneer er sprake is van een nieuwe, bijkomende handicap moet er altijd een module A opgesteld worden.

  A D (andere) A-doc (ITP) Aanvraag indienen bij
Eerste vraag hulpmiddel/aanpassing   x   x ITP
Eerste vraag incontinentiemateriaal     attest incontinentiemateriaal x ITP
Verplaatsings- en verblijfskosten gewoon onderwijs   x aanvraagformulier x ITP
Vraag Tolken Vlaamse Gebarentaal/ schrijftolken/ orale tolken     audiogram x ITP
Volgende vraag hulpmiddel/aanpassing   x     VAPH
Volgende vraag incontinentiemateriaal     formulier incontinentiemateriaal   VAPH