Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Wat is module D?

In module D van het multidisciplinair verslag beschrijft u de ondersteuningsbehoeften op het vlak van hulpmiddelen en aanpassingen (IMB) en motiveert u de goedkoopst-adequate oplossing op basis van een persoonlijk advies volgens de methode voor persoonlijke adviesverlening van het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC).

Opleiding methode voor persoonlijke adviesverlening

Het KOC organiseert jaarlijks een opleiding voor MDT-medewerkers over de methode voor persoonlijke adviesverlening.

Het adviesrapport bevat:

 • administratieve gegevens over de betrokkene en het MDT
 • een globaal beeld van de beperkingen die belangrijk zijn om te oordelen over de vraag voor hulpmiddelen of aanpassingen
 • een of meerdere motivatieverslagen
 • een of meerdere bijlagen waaronder een offerte of factuur, testverslagen , verslagen van huisbezoek, film- en fotomateriaal, …
 • Meer informatie over het al dan niet invullen van het tabblad IJH vindt u in infonota 1405opent dialoogvenster.

In een motivatieverslag toont u aan dat de gevraagde ondersteuning de goedkoopst-adequate oplossing is aan de hand van:

 • de probleemactiviteit(en), aangevraagde hulpmiddel of aanpassing, type aanvraag (referteklasse, niet-referte, zeer uitzonderlijke zorgbehoefte)
 • de probleemstelling met een omschrijving van het precieze probleem, de mogelijkheden en beperkingen van de betrokkene en de reeds gebruikte hulpmiddelen in relatie tot die activiteit
 • de functionele en technische eisen waaraan de oplossing moet voldoen
 • een omschrijving van de aangevraagde oplossing met verwijzing naar een testverslag, brochure of plan in bijlage
 • overwogen maar niet-gekozen alternatieven aangevuld met de reden waarom ze niet voldoen met verwijzing naar een testverslag in bijlage
 • de motivatie voor de hulpmiddelen waarvoor de bijzondere bijstandscommissie (BBC)opent dialoogvenster een beslissing moet nemen (zeer uitzonderlijke zorgbehoefteopent dialoogvenster, hulpmiddelen buiten de refertelijst) aangevuld met een verwijzing naar een offerte of factuur als bijlage.

De items op de offerte komen overeen met de aangevraagde, omschreven en gemotiveerde items in het adviesrapport.

Uit het adviesrapport en de offerte is duidelijk wat elk item precies is, waarvoor het dient en waarom het voor betrokkene noodzakelijk is.

Houd rekening met volgende tips:

 • Vermijd tegenstrijdige informatie.
 • Gebruik de hulpmiddelenfiches en de hulpmiddelendatabank om na te gaan welke hulpmiddelen met een referteklasse bedoeld worden en voor wie die hulpmiddelen bestemd zijn.
 • Voeg bij woningaanpassingen een plan met maatvoering toe. Voeg testverslagen en foto- en filmmateriaal toe als dat bijdraagt tot de begrijpbaarheid van de gegeven motivatie.
 • Vraag ondersteuning aan het KOC bij problemen met adviesverlening of rapportering.
 • Volg de richtlijnen van het VAPH (bijvoorbeeld BVR 13 juli 2001, art 16, goedkoopst adequaat, multifunctionele hulpmiddelen …)

Globaal beeld

De ondersteuningsbehoeften worden in het luik 'globaal beeld' geobjectiveerd. Op basis van die gegevens moet er een uitspraak kunnen gedaan worden over het interventieniveau en de functiebeperking voor aanvragen ingediend voor 1 juli 2019, en over de algemene doelgroep van de hulpmiddelenfiches voor aanvragen ingediend vanaf 1 juli 2019. Momenteel is dat een vrij tekstveld.

Als u een nieuwe algemene doelgroep motiveert, toont u aan dat de persoon voldoet aan de beschrijving van deze doelgroep op de website van het VAPH. In het geval van een motorische stoornis moet u de relevante gegevens uit een actueel motorisch en functioneel bilan opnemen in het MDV. U beschrijft deze gegevens in module A, of wanneer er geen module A ingediend wordt, neemt u de info op in het globaal beeld van module D. Vermeld steeds de datum van het bilan waaruit de gegevens zijn overgenomen en door wie (naam en discipline) het bilan werd opgesteld.

Wanneer u voor de vervollediging van de documentatie van de aanvraag een uitgebreide module D met globaal beeld moet aanleveren, moet daarin informatie omtrent participatieproblemen vanuit verschillende invalshoeken en de beperkingen van de aanvrager terug te vinden zijn. Het MDT kan daarvoor gebruik maken van de elementen die moeten beschreven worden in module B (beschrijvende module) in kader van een vraag naar een persoonsvolgend budget.

In zoverre dat het relevant is voor de individuele situatie van de persoon voor wie het dossier wordt ingediend, geeft het team info over:

 • communicatie: stotteren, apraxie, afasie, problemen met de stem, beperkt taalbegrip, woordvindingsmoeilijkheden, beperkte woordenschat, gebruik SMOG, en de mogelijke invloed op relaties
 • zelfredzaamheid: hygiëne, huishouden, boodschappen, voeding, administratie, financiën, dagbesteding en mentale functies
 • mobiliteit: binnenshuis/buitenshuis, trappen, transfers, vervoer
 • deelname aan het maatschappelijk leven: daarmee worden onder andere tussenmenselijke relaties bedoeld en het verder sociaal functioneren en deelnemen aan de maatschappij. Met andere woorden: externe factoren: (aangepaste) woning, sociaal netwerk, vrijetijdsbesteding, gebruik hulpmiddelen en persoonlijke factoren: interesse, leeftijd, persoonlijkheid, vaardigheden, algemene lichamelijke conditie, levensstijl en leefgewoonten

Indien niet relevant, hoeft u de informatie niet te beschrijven. U moet ook zoveel mogelijk oog hebben voor wat goed verloopt en wat minder goed verloopt. Beide aspecten moeten duidelijk worden uit de beschrijvingen in 'globaal beeld'.

Belangrijk

Als het een vraag incontinentiemateriaal of doventolk betreft, dan moet u enkel het 'globaal beeld' volgens bovenstaande stappen aan te vullen; het 'hulpmiddel-luik' binnen het adviesrapport moet u niet (of minimaal) aanvullen. Wel moet u de bijkomende documenten (attest inco, RIZIV-bundel en audiogram) toevoegen.

Geen adviesrapport nodig

In een aantal situaties is geen module D noodzakelijk, maar kan de persoon met een handicap zelf een eenvoudige aanvraag indienen. Meer informatie vindt u op de pagina aanvraagprocedure voor meerderjarigen.