Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Hulp vragen bij advisering

Als u als multidisciplinair team (MDT) geen oplossing kunt bieden voor een bijstandsvraag, dan kunt u een beroep doen op het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC) van het VAPH. Het KOC kan u dan ondersteunen in de zoektocht naar een oplossing. Het KOC kan u ook doorverwijzen naar een gemachtigde expertopent dialoogvenster.

U kunt het KOC contacteren door in het vragenformulier eerst het onderwerp ‘tegemoetkoming hulpmiddelen of aanpassingen: informatie, aanvraag, terugbetaling factuur’ te kiezen en vervolgens de optie ‘informatie en advies over hulpmiddelen en aanpassingen’ aan te vinken.

Hulp vragen

Als u hulp vraagt aan het KOC, bezorg dan zoveel mogelijk gegevens aan het KOC. Daarmee kan het KOC snel een beeld krijgen van de situatie:

 • persoonlijke gegevens van de persoon met een handicap
 • omschrijving van de bijstandsvraag en de reeds verzamelde informatie
 • omschrijving van de probleemactiviteit(en)
 • omschrijving van de mogelijkheden en beperkingen

Bijkomend heeft het KOC de volgende informatie nodig: 

In geval van woningaanpassingen

In geval van verbouwing/aanbouw/aanpassing van de woning, bij nieuwbouw en voor oplossingen voor verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform -1,80 m (plateaulift) en een verticaal hefplatform +1,80 m (kokerlift) moet bijkomend een plan van de woning (in pdf-formaat) toegevoegd worden. Een plan bevat altijd maatvoering. Foto’s mogen toegevoegd worden ter illustratie. Een volledig plan omvat: 

 • het liggingsplan
 • het situeringsplan 
 • het inplantingsplan 
 • het terreinprofiel 
 • bovenaanzichten per bouwlaag 
 • zijaanzichten 
 • voor- en achteraanzichten 
 • doorsneden 

Als de aanpassing zich beperkt tot het herinrichten van een ruimte (vb badkamer) dan volstaat een schets met correcte maatvoering. 

Voor verschillende woningaanpassingen zijn vergunningen noodzakelijk, zie:
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw 

Bij huurwoningen moet er daarenboven ook een toelating van de eigenaar zijn. Een
vergunningsbewijs en/of bewijs van toelating van de eigenaar moet aan het dossier
toegevoegd zijn.

Verbouwing/ombouw/aanpassing woning
In geval van een verbouwing/ombouw/aanpassing van de woning, moet altijd een
plan of schets van de woning vóór de aanpassing en een plan of schets van de
geplande werken toegevoegd worden.

Voor elke wijziging of aanpassing van een leefruimte moeten de toegankelijkheid en
de bereikbaarheid van die ruimte aangetoond worden.
 

Nieuwbouw
In geval van nieuwbouw, moet altijd een volledig plan in pdf-formaat toegevoegd
worden. Enkel deelplannen, zoals een grondplan, zijn onvoldoende.

Verticale circulatie: traplift- plateaulift – oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een maximumsnelheid van 0,15 m/s - oplossing voor verticale circulatie boven 1,80 m met gesloten koker of schacht met een snelheid van meer dan 0,15 m/s

In geval van verticale circulatie, moet altijd een volledig plan toegevoegd worden. Er
moet ook een recente offerte toegevoegd worden.

De nodige documenten opvragen, kan de doorlooptijd gevoelig verlengen. Gelieve op tijd overmacht in te roepen en uw cliënt daarover te informeren.

In geval van communicatiehulpmiddelen

Als een team hulp vraagt aan het KOC om te komen tot de meest geschikte oplossing om te communiceren, gaat het team al na of:  

 • alle gebruikelijke vormen van behandeling geen resultaten opleveren of mogelijk zijn als oplossing voor het communicatieprobleem; 
 • communicatietechnieken of niet-technologische hulpmiddelen niet toereikend zijn om het communicatieprobleem op te lossen;  
 • de persoon zich niet verstaanbaar kan uitdrukken door middel van spraak of met een stemversterker.

In geval van omgevingsbedieningssystemen

Als een team hulp vraagt aan het KOC om te komen tot de meest geschikte oplossing om toestellen uit de omgeving te bedienen, schetst het team: 

 • welke beperkingen de betrokkene ondervindt om voorwerpen te manipuleren en wat de oorzaak is van die beperkingen;  
 • welke toestellen (tv ,radio, lichten, rolluiken, deur …) de betrokkene zelf wilt bedienen en vanuit welke situatie (bed, rolstoel) hij dat wilt doen;  
 • welke taken de mantelzorgers of persoonlijke assistenten opnemen; 
 • waarom eenvoudige, courante oplossingen en handigheidjes niet voldoen. Eenvoudige oplossingen om toestellen uit de omgeving te bedienen, zijn: 
  • aangepaste schakelaars van de toestellen 
  • aangepaste plaatsing van de schakelaars van de toestellen
  • bereikbare plaatsing van de standaardafstandsbediening(en)
  • een gewone universele multimedia-afstandsbediening
  • een universele multimedia-afstandsbediening met minder of met grote knoppen
  • een gewone multifunctionele afstandsbediening  
 • of er tegelijk nood is aan:
  • een aangepaste computerbediening
  • een nieuwe elektronische rolstoel
  • een communicatiehulpmiddel

Geef bij uw vraag naar hulp duidelijk aan waarmee u problemen heeft.

U kunt het KOC ook inschakelen als u problemen ondervindt om de nodige gegevens in kaart te brengen. In sommige situaties is dat immers niet evident.

Vraag op tijd hulp aan het KOC. Het KOC wordt vaak niet of te laat ingeschakeld. Daardoor moet soms een groot deel van het geleverde werk opnieuw gedaan worden.

Antwoorden van het KOC

Als u hulp vraagt aan het KOC, dan kan het KOC op verschillende manieren antwoorden:

 • Het KOC kan uw vraag direct beantwoorden met de nodige informatie over het gevraagde hulpmiddel. Dat is het geval wanneer het KOC, in samenspraak met u, oordeelt dat die informatie volstaat om tot een oplossing te komen.
 • Het KOC kan bijkomende gegevens opvragen.
 • Het KOC kan u en de persoon met een handicap verwijzen naar een expert.
 • Als het KOC u verwijst naar een expert, dan bezorgt het KOC u de volgende documenten:
  • een doorverwijzingsformulier in drievoud: een exemplaar voor de persoon met een handicap, een exemplaar voor het team en een exemplaar voor de expert
  • de handleiding voor een vlotte samenwerking met de expert
  • de lijst van de gemachtigde experts

U kiest samen met de persoon met een handicap een expert uit de lijst en neemt er contact mee op. Gaat de expert in op de vraag, dan bezorgt u hem het doorverwijzingsformulier en de reeds verzamelde informatie.

De expert engageert zich om een persoonlijk advies te geven binnen een aanvaardbare termijn. De expert stelt een planning voor aan de persoon met een handicap en bespreekt tijdens het hele proces van de adviesverlening alle stappen met hem. De expert verwittigt het KOC dat de organisatie ingeschakeld is in het advies.

De expert bewaart een verslag van de gemaakte afspraken en de planning gedurende 5 jaar i.f.v. een mogelijke inspectie van de Zorginspectie. Als de expert niet in staat is om zelf een advies te geven, moet hij doorverwijzen naar een andere expert die wel een advies kan geven.

De expert bezorgt zijn expertiserapport aan de persoon met een handicap, aan het team, aan het provinciaal kantoor en aan het KOC. Het MDT voegt het rapport van de expert integraal aan het dossier toe. Dat wil zeggen dat het MDT niets verandert aan het rapport. Als het MDT bedenkingen of opmerkingen hebt bij het rapport, mag het die wel toevoegen, maar het MDT schrijft niets op het rapport zelf.