Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module A
Objectivering van de handicap
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood

Module A: objectivering handicap

In Module A van het multidisciplinair verslag objectiveert u de handicap. Deze module moet ingediend worden wanneer de persoon die ondersteuning aanvraagt, nog niet erkend is door het VAPH als een persoon met handicap of wanneer er sprake is van een bijkomende, nieuwe problematiek. Deze module wordt vervolgens bezorgd aan de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) die zal oordelen over de erkenning van de handicap. Het is daarom ook van cruciaal belang dat deze module correct en volledig wordt ingevuld.

Let op

Wanneer u van oordeel bent dat de persoon niet voldoet aan de definitie van een handicap volgens het VAPH, kunt u de module A enkel indienen als de persoon daarop aandringt en dus niet akkoord gaat met de inhoud en uw oordeel over de handicap.

Module A bij palliatieve of terminale zorg

Personen die zich in een terminale fase bevinden, komen in principe niet in aanmerking voor een erkenning als persoon met een handicap. Als MDT-medewerker hebt u dus een belangrijke adviserende rol. Voor personen met een ongunstige prognose, maar die nog actief zijn en waarbij de verwachte levensduur moeilijk in te schatten is, moet u nagaan of de kosten in verhouding zijn met de realistische doelstellingen.

Bij personen in een terminale fase kunt u in eerste instantie best verwijzen naar de mogelijkheden met het palliatief zorgforfait dat het RIZIV(opent nieuw venster) aanbiedt. Als het onduidelijk is of het gaat om een persoon in een palliatieve fase of om iemand die een levensverwachting van minder dan zes maanden heeft, moet u dat duidelijk vermelden in module A. Minstens drie disciplines van het MDT moeten uitdrukkelijk betrokken worden bij het nagaan van de palliatieve of terminale status: een dokter, een psycholoog en een maatschappelijk assistent. Een huisbezoek kan daarvoor plaatsvinden, waaruit kan afgeleid worden:

  • in welke mate de betrokkene en zijn familie openstaan voor het huren van bepaalde hulpmiddelen
  • of aanpassingen in de woning mogelijk zijn
  • of de betrokkene en zijn familie zich realiseren dat het uitvoeren van de werken tijd in beslag zal nemen en dat in die periode de woonomgeving heel wat minder comfortabel zal zijn
  • of er een palliatief forfait werd aangevraagd of reeds toegekend is
  • in welke mate de betrokkene en zijn familie geëvolueerd zijn in het verwerkingsproces en op de hoogte zijn van de prognose.

Module A bij een vraag naar een persoonsvolgend budget

Meerderjarige personen met een handicap met uitsluitend een of meer psychische stoornissen als vermeld in DSM-5 kunnen geen aanspraak maken op een persoonsvolgend budget. Wanneer u een module A moet opmaken in kader van een vraag naar een persoonsvolgend budget en inschat dat de persoon niet in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget, moet u de persoon daarover informeren.