Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Overmacht

Wanneer overmacht inroepen?

Wanneer het niet lukt om de noodzakelijke modules van het multidisciplinair verslag binnen de gestelde termijn in te dienen en daardoor de datum van aanvraag/toewijzing dreigt op te schuiven, dan kunt u overmacht inroepen. Het is niet de bedoeling dat overmacht een algemene regel wordt!

Overmacht is bedoeld als uitzonderingsmaatregel en kan dus niet als standaardpraktijk toegepast worden. Het is in ieders belang om de modules van het multidisciplinair verslag tijdig in te leveren.

Er is slechts sprake van overmacht bij abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de persoon die de overmacht inroept, en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Redenen die kunnen ingeroepen worden voor overmacht zijn:

  • Betrokkene kon niet de nodige medewerking verlenen omwille van zware ziekte, hospitalisatie …
  • In zeer uitzonderlijke omstandigheden: medische gegevens noodzakelijk ter vervollediging van het verslag laten op zich wachten.

Wie kan overmacht inroepen?

Zowel het MDT als de persoon met een handicap of diens wettelijk vertegenwoordiger kunnen overmacht inroepen.

Hoe overmacht inroepen?

Overmacht in het kader van het behoud van de datum aanvraag, wordt aangevraagd bij het VAPH (provinciaal kantoor) met duidelijke vermelding van de reden en de motivatie. Een MDT gebruikt hiervoor het document verklaring over het laattijdig vervolledigen van een dossier overmacht. Als persoon met een handicap of diens vertegenwoordiger kunt u een brief of mail sturen naar het provinciaal kantoor.

Het VAPH moet het aanvraagformulier tot overmacht ontvangen voor het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene indientermijn van de aan te leveren documenten. Overmacht indienen nadat de beslissing reeds werd overgemaakt, is in elk geval niet mogelijk.

Consequenties

Als de aanvraag voor overmacht werd ingediend en de modules van het MDV werden voor het verstrijken van de bijkomend toegekende termijn, ten gevolge van de overmacht, aangeleverd aan het VAPH, dan zal de datum van aanvraag/toewijzing niet opschuiven.

Voor aanvragen naar een persoonsvolgend budget

Er wordt tijdelijk de mogelijkheid geboden om aanvragen PVB buiten de oorspronkelijke indientermijn te vervolledigen, zonder nadelige impact op de prioriteringsdatum van de vraag. Het laattijdig vervolledigen van aanvragen PVB door een MDT moet gemotiveerd worden door middel van het formulier Verklaring over het laattijdig vervolledigen van een aanvraag van een persoonsvolgend budget (PVB) door overmachtopent dialoogvenster en zal mild beoordeeld worden tijdens de evaluatieperiode.

Documenten