Evaluatie persoonsvolgende financiering

De invoering van persoonsvolgende financiering (PVF) zorgde voor een omwenteling in de sector van zorg en ondersteuning van meerderjarige personen met een handicap. De persoonsvolgende financiering moet bijdragen tot de twee hoofddoelstellingen van Perspectief 2020:

  • vraaggestuurde zorg en ondersteuning voor goed geïnformeerde gebruikers
  • zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood

We evalueren de komende jaren in welke mate PVF bijdraagt tot die twee hoofddoelstellingen. De evaluatie verloopt via een intern luik en een extern luik en zal zowel kwantitatieve, cijfermatige analyses omvatten als meer kwalitatief onderzoek.

In het interne luik worden de in het VAPH beschikbare data gepresenteerd (periodieke rapportering) en geanalyseerd. Ook worden de nieuwe regelgeving, administratieve processen en instrumenten geëvalueerd en geoptimaliseerd. Het externe luik zal meer diepgaande en complexe vraagstukken behandelen die onderzocht worden door extern ingehuurde experts of aan de hand van extern uitbesteed onderzoek.

Voor het externe luik van de evaluatie wil het VAPH beroep doen op een deskundig evaluatiepanel. Dat panel reflecteert op een positief-kritische wijze over de verschillende deelaspecten van de persoonsvolgende financiering. Het heeft een actieve inbreng bij het prioriteren van het uit te voeren onderzoek en bij het formuleren van de onderzoeksvragen.

Het externe luik van de evaluatie werd op 18 mei 2018 afgetrapt met een colloquium. U vindt de presentaties van dat colloquium op de pagina Colloquium evaluatie PVF.

De inhoudelijke clusters waaraan de evaluatie wordt opgehangen, zijn:

  • intersectoraal, inclusief en participatief
  • klantgerichtheid en efficiëntie
  • instrumenten en methodieken om tot gelijkwaardige budgetten voor gelijkwaardige profielen te komen
  • zorg op maat
  • zorggarantie
  • vraagsturing en goed geïnformeerde gebruikers
  • Quality of Life
  • sociaal ondernemerschap

Op 4 juli organiseerde het VAPH een congres waar de eerste tussentijdse resultaten werden toegelicht en geduid.

In 2023 werd het wetenschappelijk onderzoek Evaluatie PVF: het perspectief van de gebruikers en hun netwerk uitgevoerd en opgeleverd.