Colloquium evaluatie PVF

De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarigen zorgde voor een omwenteling in de sector van de zorg en ondersteuning van personen met een handicap. Het vroegere, aanbodgestuurde systeem waarbij de zorgaanbieders rechtstreeks gefinancierd werden, werd verlaten. Aan personen met een handicap wordt een budget ter beschikking gesteld zodat ze zelf hun zorg en ondersteuning kunnen inkopen. Mede met die systeemwijziging wil de Vlaamse Gemeenschap uitvoering geven aan de VN-Conventie inzake de rechten van personen met een handicap.

De VN-Conventie garandeert onder meer het recht voor personen met een handicap op zelfstandig wonen en volwaardig deel uitmaken van de maatschappij. 

Op 18 mei 2018 vond het interdisciplinair colloquium ‘De verdere uitrol van de evaluatie van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap’ plaats in Brussel. We verkenden of en in welke mate het PVF-systeem bijdraagt aan de garanties bepaald in de VN-Conventie. Het colloquium vertrok van een interdisciplinaire benadering en had een tweeledig doel:

  • interesse aanwakkeren om het PVF-systeem in al zijn aspecten aan wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen en dat vanuit diverse invalshoeken;
  • geïnteresseerde onderzoekers aanspreken om deel te nemen aan een reflectiegroep die de door het VAPH aangestuurde evaluatie van PVF mee begeleidt.

Het colloquium richtte zich uitsluitend tot zowel gevestigde onderzoekers en wetenschappers als studenten die een doctoraat rond dit thema overwegen.

Presentaties colloquium

Het systeem van de persoonsvolgende financiering en de doelstellingen uit perspectief 2020 in vogelvlucht

door James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH

Download presentatie

PVF vanuit mensenrechtenperspectief: de draagwijdte van art. 19 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

door Dr. Marijke De Pauw, Fundamental Rights and Constitutionalism Research Group, VUB

Download presentatie

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap als referentiekader voor de persoonsvolgende financiering van zorg en ondersteuning: een aanzet

door Rudi Roose, prof. sociaal werk, UGent

Download presentatie

Persoonsvolgende financiering, keuzevrijheid en welzijn: eerste reflecties vanuit een economische invalshoek

door Koen Decancq, prof. sociaal economische wetenschappen, Universiteit Antwerpen

Download presentatie

Het persoonsvolgend budget in beleid en praktijk: lessen uit het buitenland

door Wouter Dursin, doctoraatsstudent, UGent en Toon Benoot, doctoraatsstudent, UGent

Download presentatie

Effecten van persoonsvolgende financiering op het (in)formele netwerk van de cliënt: een research agenda

door Eva Pattyn, doctoraatsstudent, UGent

Download presentatie