Forensische VAPH-units

Aan wie kan een forensische VAPH-unit ondersteuning bieden?

De forensische VAPH-units kunnen binnen hun erkende capaciteit handicapspecifieke ondersteuning bieden aan personen met een handicap die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

De persoon met een handicap moet de ondersteuning aanvragen via een procedure.

De forensische VAPH-unit sluit een individuele dienstverleningsovereenkomst met de persoon met een handicap.

Wie voor 2017 een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) had met een forensische-VAPH-unit, waarbij een bijdrage werd aangerekend, blijft aan die zorgaanbieder een bijdrage betalen tot de forensische-VAPH-unit de overstap naar woon- en leefkosten maakt. Alle zorgaanbieders moeten echter ten laatste op 1 januari 2021 voor al hun cliënten de overstap naar woon- en leefkosten maken.

Personen die verblijven in een forensische VAPH-unit, kunnen van daaruit doorstromen naar direct gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden bij een vergunde zorgaanbieder.

Vanaf de zevende maand verblijf in een forensische VAPH-unit kan de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget gestart worden. Het toegekende persoonsvolgend budget wordt standaard in prioriteitengroep 1 geregistreerd. Bij een terbeschikkingstelling van een budget moet het budget binnen de vier maanden opgestart worden. Dat betekent dat de aanvrager klaar moet zijn voor uitstroom op het moment van de aanvraag van een persoonsvolgend budget.

Bij de definitieve invrijheidstelling (het moment waarop het statuut internering wordt opgeheven) moet de betrokken persoon uitstromen uit de forensische VAPH-unit en kan hij ook geen gebruik meer maken van rechtstreeks gefinancierde ondersteuning voor geïnterneerden.

De ondersteuning van de forensische VAPH-unit kan echter verdergezet worden tot op het ogenblik dat het VAPH aan de betrokken persoon een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster heeft ter beschikking gesteld. Dat kan op voorwaarde dat de betrokken persoon binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beëindiging van de internering, een ondersteuningsplan persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster aan het VAPH heeft bezorgd.