Hoe verloopt de procedure ondersteuning door een forensische VAPH-unit?

U stemt af met de forensische setting of u in aanmerking kunt komen voor uitstroom

Het is belangrijk dat u voordat u een aanvraag indient, met alle betrokken partners (directeur van de forensische setting, justitie, VAPH, netwerk …) afstemt of u in aanmerking kunt komen om de beveiligde setting te verlaten en welke handicapspecifieke ondersteuning u daarna nodig hebt. Hebt u daar vragen over, dan kunt u het VAPH daarvoor contacteren via internering@vaph.be.

U stuurt het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten naar het VAPH

U stuurt het ingevulde formulier Aanvraag van directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicapopent dialoogvenster op per post naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent. Bij het formulier moet u een verslag met inschatting van uw nood aan ondersteuning en risico’s, en een attest van gevangenschap of een opnameattest toevoegen. Alle vereiste documenten, met uitzondering van het verslag van het multidisciplinair team, moeten binnen de 30 dagen na het indienen van het aanvraagformulier aangeleverd worden. 

Als uw handicap nog niet erkend werd door het VAPH, neemt u ook best contact op met uw multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster.

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar een brief van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten.

Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u, onder voorbehoud van middelen, van het VAPH een beslissingsbrief die vermeldt vanaf welke datum u goedkeuring hebt om u aan te melden bij een forensische VAPH-unit.

Bijkomend gaat het VAPH na of u beschikt over een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Als dat zo is, dan wordt de toewijzing en/of de terbeschikkingstelling van uw budget stopgezet. U komt immers in aanmerking voor een opname in een forensische VAPH-unit die in uw volledige ondersteuningsbehoefte voorziet.

U bespreekt met een forensische VAPH-unit wanneer uw ondersteuning kan starten

Als u een positieve beslissingsbrief van het VAPH ontvangen hebt, dan kunt u contact opnemen met een forensische VAPH-unit door wie u ondersteund wilt worden. Verloopt dat traject niet vlot of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van het VAPH van uw provincie en kan casemanagement of collectieve bemiddeling worden opgestart.

Als u over een goedkeuring beschikt om een beroep te doen op een forensische VAPH-unit, moet u niet voldoen aan de voorwaarde rond het beroep doen op intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie.

U kunt starten bij een forensische VAPH-unit

Als de forensische VAPH-unit een plaats vrij heeft en u bent het eens over de ondersteuning die de unit u zal bieden, dan sluit u een individuele dienstverleningsovereenkomstopent dialoogvenster met de forensische VAPH-unit.

U kunt voor een periode van maximum 3 maanden een geleidelijke overgang maken van de forensische setting (gevangenis, FPC of medium-risk-afdeling van de psychiatrie) naar de forensische VAPH-unit. Op die manier kunt u geleidelijk wennen aan uw nieuwe verblijf. Of dat voor u mogelijk is, moet u bespreken met de setting waarin u verblijft en de forensische VAPH-unit waar u naartoe wilt.

Voorbeeld: u start al met dagondersteuning in de forensische VAPH-unit terwijl u nog overnacht in de gevangenis.

De toeleiding naar een persoonsvolgend budget

Op het moment dat u definitief in vrijheid kunt gesteld worden, kunt u starten met de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster. Dat kan ten vroegste vanaf de zevende maand van uw verblijf bij de forensische VAPH-unit. Na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget, moet een multidisciplinair team uw ondersteuningsnood objectiveren. Als een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster wordt toegewezen, dan wordt het toegewezen budget in prioriteitengroep 1 geregistreerd.

Komt u in aanmerking voor een persoonsvolgend budget en hebt u uw ondersteuningsplan PVB (OP PVB) uiterlijk drie maanden na invrijheidstelling ingediend bij het VAPH, dan kunt u rekenen op verderzetting van ondersteuning door de forensische VAPH-unit tot aan de terbeschikkingstelling van het PVB.

Nadat het PVB ter beschikking is gesteld, moet er binnen de 3 maanden opnieuw een zorgzwaarte-inschaling (ZZI) gebeuren. Zo kan het multidisciplinair team (MDT) op het moment van de ZZI-afname rekening houden met de actuele situatie. Bij de tweede afname is dat een situatie zonder opgelegde voorwaarden vanuit justitie. 

Als de B- en P-waarden die het resultaat zijn van de nieuwe inschaling, verschillen ten opzichte van de eerste inschaling, dan wordt op basis van de nieuwe waarden en rekening houdend met de gevraagde ondersteuning uit het ondersteuningsplan PVB opnieuw een budgetcategorie berekend. 

Die nieuwe budgetcategorie wordt ter beschikking gesteld:

  • 3 maanden na de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie lager is dan de eerste budgetcategorie PVB
  • onmiddellijk volgend op de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie hoger is dan de eerste budgetcategorie PVB.

Als u de zorgzwaarte niet opnieuw laat inschalen binnen de drie maanden na de terbeschikkingstelling van het PVB, wordt het budget stopgezet.

De goedkeuring voor opname in een forensische VAPH-unit vervalt

Uw goedkeuring voor opname in een forensische VAPH-unit (FOR VAPH-unit) wordt stopgezet:

  • als u een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld wordt;
  • als er binnen de 12 maanden geen oplossing geboden wordt door een FOR VAPH-unit;
  • als u definitief in vrijheid gesteld wordt, tenzij de ondersteuning in een FOR VAPH-unit opgestart is én er uiterlijk drie maanden na de datum van de definitieve invrijheidstelling een ondersteuningsplan PVB is ingediend bij het VAPH;
  • als u terugkeert naar een gevangenis, FPC of medium-risk-afdeling van de psychiatrie;
  • als u overlijdt;
  • als u een vraag voor directe financiering indient en die wordt goedgekeurd door het VAPH, op voorwaarde dat de ondersteuning in de FOR VAPH-unit nog niet is opgestart.