Hoe verloopt de procedure ondersteuning door een forensische VAPH-unit?

U stemt af met de forensische setting of u in aanmerking kunt komen voor uitstroom

Het is belangrijk dat u voordat u een aanvraag indient, met alle betrokken partners (directeur van de forensische setting, justitie, VAPH, netwerk …) afstemt of u in aanmerking kunt komen om de beveiligde setting te verlaten en welke handicapspecifieke ondersteuning u daarna nodig hebt. Hebt u daar vragen over, dan kunt u het VAPH daarvoor contacteren via internering@vaph.be.

U stuurt het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten naar het VAPH

U stuurt het ingevulde formulier Aanvraag van directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicapopent dialoogvenster op per post naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent. Bij het formulier moet u een verslag met inschatting van uw nood aan ondersteuning en risico’s, en een bewijs van detentie of een opnameattest toevoegen.

Alle vereiste documenten moeten binnen de 30 dagen na het indienen van het aanvraagformulier aangeleverd worden.

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar bericht van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten.

Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u, onder voorbehoud van middelen, van het VAPH een beslissingsbrief die vermeldt vanaf welke datum u goedkeuring hebt om u aan te melden bij een forensische VAPH-unit.

U bespreekt met een forensische VAPH-unit wanneer uw ondersteuning kan starten

Als u een positieve beslissingsbrief van het VAPH ontvangen hebt, dan kunt u contact opnemen met een forensische VAPH-unit door wie u ondersteund wilt worden. Verloopt dat traject niet vlot of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van het VAPH van uw provincie en kan casemanagement of collectieve bemiddeling worden opgestart.

Als u over een goedkeuring beschikt om een beroep te doen op een forensische VAPH-unit, moet u niet voldoen aan de voorwaarde rond het beroep doen op intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie.

U kunt starten bij een forensische VAPH-unit

Als de forensische VAPH-unit een plaats vrij heeft en u bent het eens over de ondersteuning die de unit u zal bieden, dan sluit u een individuele dienstverleningsovereenkomstopent dialoogvenster met de forensische VAPH-unit.

Als u kunt starten bij een geregistreerde vergunde zorgaanbieder, dan meldt u dat aan het VAPH via internering@vaph.be.

De toeleiding naar een persoonsvolgend budget

Op het moment dat u definitief in vrijheid kunt gesteld worden, kunt u starten met de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster. Dat kan ten vroegste vanaf de zevende maand van uw verblijf bij de forensische VAPH-unit. Na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget, moet een multidisciplinair team uw ondersteuningsnood objectiveren. Als een persoonsvolgend budget (PVB)opent dialoogvenster wordt toegewezen, dan wordt het toegewezen budget in prioriteitengroep 1 geregistreerd.