Hoe verloopt de procedure ondersteuning door een forensische VAPH-unit?

U stemt af met de forensische setting of u in aanmerking kunt komen voor uitstroom

Het is belangrijk dat u voordat u een aanvraag indient, met alle betrokken partners (directeur van de forensische setting, justitie, VAPH, netwerk …) afstemt of u in aanmerking kunt komen om de beveiligde setting te verlaten en welke handicapspecifieke ondersteuning u daarna nodig hebt. Hebt u daar vragen over, dan kunt u het VAPH daarvoor contacteren via internering@vaph.be.

U stuurt het aanvraagformulier en de bijbehorende documenten naar het VAPH

U stuurt het ingevulde formulier Aanvraag van directe financiering voor geïnterneerde personen met een handicap op per post naar het kantoor van het VAPH in de provincie waar u gedomicilieerd bent. Bij het formulier moet u een verslag met inschatting van uw nood aan ondersteuning en risico’s, en een attest van gevangenschap of een opnameattest toevoegen. Uit dit verblijfsattest moet blijken dat u voltijds residentieel verblijft in de setting. Wanneer u in een medium-risk-afdeling van de psychiatrie verblijft, moet ook de naam van de specifieke afdeling waar u verblijft, opgenomen worden in het verblijfsattest en moet er door de setting op eer verklaard worden dat u voor behandeling bent opgenomen en niet via crisisopname of time-out op de afdeling verblijft.

Met andere woorden: wanneer er een aanvraag directe financiering geïnterneerden wordt ingediend vanuit een medium-risk-afdeling van de psychiatrie, verwacht het VAPH dat volgende elementen worden opgenomen in het verblijfsattest: 

 • de naam van de geïnterneerde persoon met een handicap
 • de naam van de afdeling waar de persoon verblijft
 • een verklaring op eer dat de persoon hier voltijds residentieel verblijft 
 • een verklaring op eer dat de persoon niet via crisisopname of time-out op de afdeling verblijft

Indien toekomstige attesten niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is het niet mogelijk voor het VAPH om de aanvragen op verblijf te beoordelen en zal de aanvraag onvolledig zijn. U heeft in dat geval 30 dagen de tijd om de aanvraag te vervolledigen.

Alle vereiste documenten, met uitzondering van het verslag van het multidisciplinair team, moeten binnen de 30 dagen na het indienen van het aanvraagformulier aangeleverd worden. 

Als uw handicap nog niet erkend werd door het VAPH, neemt u ook best contact op met uw multidisciplinair team (MDT).

Het VAPH gaat na of u voldoet aan alle voorwaarden voor de opstart van de procedure

Als u niet voldoet aan alle voorwaarden, dan ontvangt u daar een brief van, zodat u eventueel een andere procedure kunt opstarten.

Als u wel voldoet aan de voorwaarden, dan ontvangt u van het VAPH een beslissingsbrief die vermeldt vanaf welke datum u goedkeuring hebt om u aan te melden bij een forensische VAPH-unit.

Bijkomend gaat het VAPH na of u beschikt over een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget. Als dat zo is, dan wordt de toewijzing en/of de terbeschikkingstelling van uw budget stopgezet. U komt immers in aanmerking voor een opname in een forensische VAPH-unit die in uw volledige ondersteuningsbehoefte voorziet.

U bespreekt met een forensische VAPH-unit wanneer uw ondersteuning kan starten

Als u een positieve beslissingsbrief van het VAPH ontvangen hebt, dan kunt u contact opnemen met een forensische VAPH-unit door wie u ondersteund wilt worden. Verloopt dat traject niet vlot of hebt u hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de regiocoördinator van het VAPH van uw provincie en kan casemanagement of collectieve bemiddeling worden opgestart.

Als u over een goedkeuring beschikt om een beroep te doen op een forensische VAPH-unit, moet u niet voldoen aan de voorwaarde rond het beroep doen op intensieve bijstand van een bijstandsorganisatie.

U kunt starten bij een forensische VAPH-unit

Als de forensische VAPH-unit een plaats vrij heeft en u bent het eens over de ondersteuning die de unit u zal bieden, dan sluit u een individuele dienstverleningsovereenkomst met de forensische VAPH-unit.

U kunt voor een periode van maximum 3 maanden een geleidelijke overgang maken van de forensische setting (gevangenis, FPC of medium-risk-afdeling van de psychiatrie) naar de forensische VAPH-unit. Op die manier kunt u geleidelijk wennen aan uw nieuwe verblijf. Of dat voor u mogelijk is, moet u bespreken met de setting waarin u verblijft en de forensische VAPH-unit waar u naartoe wilt.

Voorbeeld: u start al met dagondersteuning in de forensische VAPH-unit terwijl u nog overnacht in de gevangenis.

Uitstroom uit de forensische VAPH-unit

Indien u na de ondersteuning binnen de forensische VAPH-unit verder nood heeft aan intensieve handicapspecifieke ondersteuning, kunt u kiezen uit deze twee mogelijkheden:

 • indien u nog steeds geïnterneerd bent en verder nood heeft aan handicapspecifieke ondersteuning met forensische knowhow, kunt u een aanvraag directe financiering indienen;
 • indien u niet langer geïnterneerd bent of niet langer forensische omkadering nodig heeft, kunt u een aanvraag voor een persoonsvolgend budget (PVB) indienen.

Indien u niet langer nood heeft aan intensieve handicapspecifieke ondersteuning, kunt u de mogelijkheden onderzoeken van de rechtstreeks toegankelijke VAPH-hulpverlening (RTH) of van de ondersteuning binnen andere sectoren.

Toeleiding naar een persoonsvolgend budget

Vanaf de zevende maand van uw verblijf bij de forensische VAPH-unit kunt u starten met de aanvraagprocedure persoonsvolgende financiering. U start deze procedure met de opmaak van een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. Na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget, moet een multidisciplinair team uw ondersteuningsnood objectiveren. Als een persoonsvolgend budget (PVB) wordt toegewezen, dan wordt het toegewezen budget in prioriteitengroep 1 geregistreerd.

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het proces van vraagverheldering en het indienen van een aanvraag PVB. Wanneer u definitief in vrijheid wordt gesteld en u in aanmerking komt voor een persoonsvolgend budget, dan kunt u immers enkel rekenen op een verderzetting van ondersteuning door de forensische VAPH-unit tot aan de terbeschikkingstelling van het PVB, op voorwaarde dat u binnen de drie maanden na definitieve invrijheidsstelling een ondersteuningsplan PVB heeft ingediend. Stelt u geen vraag naar een PVB binnen deze termijn, dan moet u de forensische VAPH-unit verlaten. 

Let op: de beslissing tot opheffing van het interneringsstatuut staat los van de beslissing tot terbeschikkingstelling van een PVB. Het is dus mogelijk dat u een PVB ter beschikking krijgt, volgend op uw ondersteuning in de forensische VAPH-unit, ook als u nog onder internering staat. Het VAPH moet hier niet wachten op uw definitieve invrijheidstelling.

Nadat het PVB ter beschikking is gesteld, moet er binnen de 3 maanden opnieuw een zorgzwaarte-inschaling (ZZI) gebeuren. Zo kan het multidisciplinair team (MDT) op het moment van de ZZI-afname rekening houden met de actuele situatie.
Indien de ondersteuningsnood niet gewijzigd is, kan een eerder ingediend ZZI hergebruikt worden.

Het VAPH stelt eerst een PVB ter beschikking voor een periode van 6 maanden. Wordt er tijdig (binnen de 3 maanden) een herinschaling ZZI ingediend, dan wordt dit tijdelijke PVB omgezet naar een PVB van onbepaalde duur.
Als de B- en P-waarden die het resultaat zijn van de nieuwe inschaling, verschillen ten opzichte van de eerste inschaling, dan wordt op basis van de nieuwe waarden en rekening houdend met de gevraagde ondersteuning uit het ondersteuningsplan PVB opnieuw een budgetcategorie berekend.

Die nieuwe budgetcategorie wordt ter beschikking gesteld:

 • 3 maanden na de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie lager is dan de eerste budgetcategorie PVB
 • onmiddellijk volgend op de nieuwe toewijzing PVB, als de nieuwe budgetcategorie hoger is dan of gelijk is aan de eerste budgetcategorie PVB.

Als u de zorgzwaarte niet opnieuw laat inschalen binnen de drie maanden na de terbeschikkingstelling van het PVB, dan volgt er geen PVB van onbepaalde duur op het tijdelijke PVB.

De goedkeuring voor opname in een forensische VAPH-unit vervalt

Uw goedkeuring voor opname in een forensische VAPH-unit (FOR VAPH-unit) wordt stopgezet:

 • als u een persoonsvolgend budget ter beschikking gesteld wordt;
 • als er binnen de 12 maanden geen oplossing geboden wordt door een FOR VAPH-unit;
 • als u definitief in vrijheid gesteld wordt, tenzij de ondersteuning in een FOR VAPH-unit opgestart is én er uiterlijk drie maanden na de datum van de definitieve invrijheidstelling een ondersteuningsplan PVB is ingediend bij het VAPH;
 • als u terugkeert naar een gevangenis, FPC of medium-risk-afdeling van de psychiatrie;
 • als u overlijdt;
 • als u een vraag voor directe financiering indient en die wordt goedgekeurd door het VAPH, op voorwaarde dat de ondersteuning in de FOR VAPH-unit nog niet is opgestart.

Documenten