Multifunctionele centra [MFC]

Uw gebruikers registreren: wat?

U registreert per gebruiker een begeleidingsovereenkomst en de dagregistraties van het kind of de jongere.

Begeleidingsovereenkomst

De begeleidingsovereenkomst kan enkel geregistreerd worden als uw subsidie-eenheid (SE)opent dialoogvenster over een erkenning multifunctioneel centrum (MFC) beschikt. Na het registeren van de begeleidingsovereenkomsten kunt u dagregistraties registreren.

Voor nieuwe gebruikers registreert u een begeleidingsovereenkomst die volgende elementen bevat:

 • startdatum: de datum waarop de begeleidingsovereenkomst van start gaat
 • ondersteuningsfuncties waarbij de gemiddelde ondersteuningsfrequentie per week wordt uitgedrukt in vorken:
  • dagopvang (schoolaanvullende opvang): aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder schoolvervangend karakter, gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en van de ontwikkelingsmogelijkheden van de gebruiker.
  • dagbesteding (schoolvervangende opvang): dagopvang waarbij er een alternatief programma wordt aangeboden, zo veel mogelijk in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling.
  • verblijf: het verblijf met overnachting met inbegrip van opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en avonduren
  • begeleiding: algemene psychosociale ondersteuning of ADL-ondersteuning, zowel mobiel als ambulant, aan de gebruiker of zijn context.

Sinds 1 januari 2020 is het VAPH niet langer bevoegd voor het erkennen van centra voor ontwikkelingsstoornissen (COS), observatie- en behandelcentra (OBC) en voorzieningen voor extreme gedrags- en emotionele stoornissen (GES+). Dat zorgaanbod blijft bestaan, maar valt voortaan onder de bevoegdheid van het agentschap Opgroeien.

 • toegangspoort jeugdrechter: op de jeugdhulpbeslissing staat vermeld wanneer de minderjarige geplaatst is via de jeugdrechter. Als dat het geval is wordt ‘Ja’ aangevinkt.
 • toegangspoort maatschappelijke noodzaak: Maatschappelijke noodzaak is een begrip uit de integrale jeugdhulp waarbij vanaf het moment een gemandateerde voorziening, jeugdrechtbank of het vertrouwenscentrum kindermishandeling betrokken is er sprake is van maatschappelijke noodzaak.
 • intersectoraal traject: met het intersectorale traject bedoelen we dat er naast het VAPH nog een traject binnen welzijn wordt gevolgd zoals bijvoorbeeld naast het VAPH een traject bij kind en gezin.
 • datum uitstroom: datum wanneer de minderjarige uitstroomt uit het MFC
 • reden van uitstroom: via een dropdownmenu kunt u de reden van uitstroom kiezen

De ondersteuningsfuncties (behalve begeleiding) worden in vorken geregistreerd. Daarvoor zijn volgende vorken gedefinieerd:

 • 6-7 dagen per week
 • 4-5 dagen per week deeltijds (verblijf : voor de zorgverzekering als hij / zij slechts 4 dagen verblijf heeft)
 • 4-5 dagen per week
 • 2-3 dagen per week
 • 2-4 per maand

Wanneer voor de minderjarige een structurele aanpassing van de zorg wordt uitgevoerd, moeten de vorken aangepast worden. Daartoe moet u de oude begeleidingsovereenkomt afsluiten en een nieuwe begeleidingsovereenkomst aanmaken met de nieuwe vorken. Betreft het een occasionele verandering dan moet de begeleidingsovereenkomst niet aangepast worden. De afwijkingen worden dan via de dagregistraties opgevangen.

Dagregistratie

Er kunnen pas dagregistraties worden geregistreerd na het registreren van de begeleidingsovereenkomst.

De dagregistraties bij het MFC geven de aangeboden ondersteuningsfuncties per dag weer. Ze bestaan uit volgende elementen:

 • ondersteuningsfunctie: enkel in te vullen indien de ondersteuningsfunctie gegeven wordt:
  • ambulante: aantal ambulante begeleidingen
  • mobiel: aantal mobiele begeleidingen
  • schoolaanvullende dagdelen: 0,5 voor een halve dag en 1 voor een volledige dag dagopvang
  • schoolvervangende dagdelen: 0,5 voor een halve dag en 1 voor een volledige dag dagbesteding
  • verblijf aantal nachten: 1 indien een nacht verblijf
 • datum registratie: de datum waarop de ondersteuning plaatsvond

Zorgkassen

Het VAPH rapporteert maandelijks aan de zorgkassen en kijkt daarvoor naar de vorken uit de begeleidingsovereenkomst.

Om in aanmerking te komen voor de zorgkaspremie moet het gaan om een deeltijds residentieel verblijf dat in de GIR geregistreerd staat met de vorken:

 • verblijf 2-4 per maand
 • verblijf 2-3 dagen
 • verblijf 4-5 dagen deeltijds ( te registreren als de gebruiker minder dan 5 nachten verblijft )
 • vorken dagondersteuning
 • ambulante/mobiele begeleiding

Gebruikers die in de GIR geregistreerd worden onder het vork verblijf 4-5 dagen of verblijf 6-7 dagen komen niet in aanmerking voor de zorgkaspremie.

Als er vragen zijn of een gebruiker al dan niet recht heeft op een maandelijkse zorgkaspremie, dan kunt u zich tot de zorgkassen richten.

Kortdurend verblijf

Een cliënt met een indicatiestellingsverslag (ISV) met minstens één NRTH-typemodule met handicap kan eenmaal per jaar en voor maximaal 92 dagen gebruik maken van de typemodule verblijf voor minderjarigen met een handicap (kortdurend) - verder 'kortdurend verblijf' genoemd. De termijn van 92 dagen is een maximum aantal dagen per jaar en hoeft niet aansluitend te worden aangeboden. De intensiteit kan eveneens lager liggen dan de voorgestelde 24 uur. Aangezien er geen jeugdhulpbeslissing nodig is wordt dit beschouwd als een vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp die buiten het RTH-besluit valt. Noch cliënt noch zorgaanbieder dienen hiervoor RTH-punten te gebruiken.

Convenanten minderjarigen

Gebruikers die via de intersectorale toegangspoort een persoonsvolgende convenant voor minderjarigen krijgen toegewezen, moeten ook geregistreerd worden in de geïntegreerde registratietool.

Zowel de begeleidingsovereenkomst als de dag-op-dagregistraties moeten geregistreerd worden.

Als u als vergunde zorgaanbieder niet erkend bent als MFC maar toch minderjarige personen met een persoonsvolgend convenant opvangt, dan neemt u contact op met erkenningen@vaph.be om in de applicatie erkenningen een toevoeging op te nemen zodat u als vergunde zorgaanbieder ook die persoonsvolgende convenanten kunt registreren.

Bij de begeleidingsovereenkomst duidt u bij intersectoraal traject ‘persoonsvolgend convenant’ aan.

Stopzetting MFC bij overlijden

Bij overlijden van de gebruiker moet de begeleidingsovereenkomst afgesloten worden op datum van overlijden. Er kunnen geen dag-op-dagregistraties meer doorgegeven worden na de overlijdensdatum.

Documenten

Infonota INF/AFZ/18/14 - Aanpassing regelgeving RTH i.f.v. kortverblijf en minimumerkenning RTH van 35 punten