Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Mobiliteit

Vervoer van en naar school in het buitengewoon onderwijs

Het departement Onderwijs en Vorming organiseert het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. U vindt meer info op de website van het departement Onderwijs en Vorming.

Veel scholen voor buitengewoon onderwijs zijn verbonden aan een door het VAPH erkend en gesubsidieerd multifunctioneel centrum. Organiseert dat centrum het vervoer van en naar de school, dan krijgt het daarvoor subsidies van het VAPH en mag het bijgevolg geen extra kosten aanrekenen.

Vervoer van en naar school in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Vervoer van en naar het werk of een opleiding

Voor uw verplaatsingen met een persoonlijk vervoermiddel (auto, taxi ...) van en naar het werk of een opleiding kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een tegemoetkoming voor uw vervoerskosten krijgen. Voor meer informatie neemt u contact op met de Dienst Arbeidsbeperking van de VDAB.

Openbaar vervoer

De NMBS, De Lijn en de MIVB voorzien een aantal kortingen en maatregelen voor personen met een handicap. Welke maatregelen er zijn en wie in aanmerking komt, vindt u op de website van de vervoersmaatschappijen NMBS, De Lijn en de MIVB.

Openbaar Aangepast Vervoer

Het Openbaar Aangepast Vervoer is er voor personen met mobiliteitsbeperkingen. Meer informatie vindt u op de website Meermobiel.

Minder Mobielen Centrales

De Minder Mobielen Centrales bieden vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur aan personen met mobiliteitsbeperkingen en een laag inkomen. Die dienstverlening wordt aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. U vindt meer informatie op de website Minder Mobielen Centrales.

Aanpassingen aan de auto

Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) van het Vias Institute (voorheen het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid - BIVV) is een deskundig aanspreekpunt voor advies omtrent het nut en de noodzaak van aanpassingen aan auto's voor personen met een handicap die zelf met de auto willen rijden. Met handicap wordt bedoeld: elke beperking van de motorische controle, de waarnemingen, het gedrag of het beoordelingsvermogen.

Het CARA onderzoekt welke aanpassingen aan uw auto nodig zijn om de vermindering van uw functionele vaardigheden te ondervangen, zodat u uw auto veilig kunt besturen. De aanpassingen die het CARA toekent, zijn doorgaans verplicht. Om foute aankopen te vermijden, is het daarom sterk aangeraden de aankoop van uw auto uit te stellen tot na het onderzoek van het CARA. U vindt meer informatie op de website van het CARA.

Als algemene regel geldt dat voor een eerste aanvraag voor autoaanpassingen een attest van het CARA altijd noodzakelijk is om van het VAPH een tegemoetkoming te kunnen krijgen voor de uit te voeren aanpassingen. U vindt meer informatie op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Attest voor rijgeschiktheid

Als uw rijvaardigheid door uw handicap verminderd is, dan moet u uw rijgeschiktheid laten onderzoeken. Neem daarvoor contact op met het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) . Dat centrum onderzoekt dan of u voldoet aan de medische minimumnormen om een voertuig te mogen besturen, en of er aanpassingen aan uw wagen nodig zijn om veilig te kunnen rijden. Het CARA levert een attest van rijgeschiktheid af. U vindt meer informatie op de website van het CARA.

Rijbewijs en rijlessen

Het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) adviseert kandidaat-bestuurders met een handicap over het rijexamen. Soms zal het CARA u een tiental verplichte aanvullende rijlessen voorschrijven. De zogenaamde 'gewenningslessen' dienen om uw medische en fysieke geschiktheid voor de besturing van een aangepaste wagen te beoordelen. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u via het VAPH een tegemoektoming voor die aanvullende lessen. U vindt meer informatie op de pagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Het centrum stelt de rijscholen ook een aantal aangepaste lesauto's ter beschikking, met het oog op de rijlessen voor kandidaat-bestuurders met een handicap. U vindt meer informatie op de website van het CARA.

Veiligheidsgordel

U kunt als autobestuurder of passagier met een handicap vrijgesteld worden van het dragen van een autogordel.

U moet de vrijstelling aanvragen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer op basis van medische tegenindicaties. U vindt meer informatie op de website Mobiliteit Belgium of Vlaanderen.be.

Parkeerkaart

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid reikt de parkeerkaarten voor personen met een handicap uit. U vindt informatie over de aanvraagprocedure en voorwaarden op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Fiscale voordelen

De federale overheid voorziet een aantal fiscale voordelen bij de aankoop en voor het gebruik van een personenwagen door personen met een handicap. U vindt meer uitleg op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

 

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.