Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Mobiliteit

Mobiliteitshulpmiddelen

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB)(opent nieuw venster). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand.

Vervoer van en naar school in het buitengewoon onderwijs

Het Departement Onderwijs en Vorming organiseert het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. U vindt meer info op de website van het Departement Onderwijs en Vorming(opent nieuw venster).

Vervoer van en naar school in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Verplaatsingskosten naar het werk 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de verplaatsingskosten naar het werk. 

U vindt meer informatie op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)(opent nieuw venster).

Openbaar vervoer

De NMBS, De Lijn en de MIVB voorzien een aantal kortingen en maatregelen voor personen met een handicap. Welke maatregelen er zijn en wie in aanmerking komt, vindt u op de website van de vervoersmaatschappijen NMBS(opent nieuw venster), De Lijn (toegankelijkheid)(opent nieuw venster), De Lijn (kortingen en voordeeltarieven)(opent nieuw venster) en de MIVB(opent nieuw venster).

Aangepast Vervoer

Aangepast Vervoer is de algemene benaming voor deur-tot-deurvervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen. Meer informatie vindt u op de website Meermobiel(opent nieuw venster).

Minder Mobielen Centrales

De Minder Mobielen Centrales bieden vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur aan personen met mobiliteitsbeperkingen en een laag inkomen. Die dienstverlening wordt aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. U vindt meer informatie op de website Minder Mobielen Centrales(opent nieuw venster).

Rijgeschiktheid

Als uw rijvaardigheid door uw handicap verminderd is, dan moet u uw rijgeschiktheid laten onderzoeken. Neem daarvoor contact op met het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) . Dat centrum onderzoekt dan of u voldoet aan de medische minimumnormen om een voertuig te mogen besturen.

Om veilig te kunnen rijden, kan het CARA u een aantal verplichte gewenningslessen of aanpassingen aan uw wagen voorschrijven. U vindt meer informatie op de website van het CARA(opent nieuw venster)

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming aanvragen voor de gewenningslessen voor personen met een handicap en de aanpassingen aan de wagen. U vindt meer informatie op de webpagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Veiligheidsgordel

U kunt als autobestuurder of passagier met een handicap vrijgesteld worden van het dragen van een autogordel.

U moet de vrijstelling aanvragen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer op basis van medische tegenindicaties. U vindt meer informatie op de website Mobiliteit Belgium(opent nieuw venster) of Vlaanderen.be(opent nieuw venster).

Parkeerkaart

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid reikt de parkeerkaarten voor personen met een handicap uit. U vindt informatie over de aanvraagprocedure en voorwaarden op de website van de FOD Sociale Zekerheid(opent nieuw venster).

Fiscale voordelen

De federale overheid voorziet een aantal fiscale voordelen bij de aankoop en voor het gebruik van een personenwagen door personen met een handicap. U vindt meer uitleg op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid(opent nieuw venster).

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelden soms andere maatregelen voor personen met een handicap dan in het Vlaams Gewest. Inwoners van het BHG doen er goed aan extra informatie in te winnen bij Brusselse instanties. U vindt onder meer informatie op de websites van het Brussels Aanmeldingspunt Personen met een Handicap (BrAP)(opent nieuw venster), be.Brussels(opent nieuw venster) en Iriscare.brussels(opent nieuw venster).

 • Handicap door ongeval

  In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

 • logo van een tandwiel en een rolstoelgebruiker

  Hulpmiddelendatabank Vlibank

  Zoek, lees en leer meer over hulpmiddelen.

 • Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

  Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.