Tegemoetkomingen, fiscale, sociale maatregelen en dienstverlening van andere instanties

Mobiliteit

Mobiliteitshulpmiddelen

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen en de bijhorende kosten voor aanpassingen, onderhoud en herstellingen, behoren sinds 1 januari 2019 tot de bevoegdheid van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Het gaat om mobiliteitshulpmiddelen voor de basismobiliteit (die het stappen ondersteunen of vervangen), zoals manuele of elektronische rolstoelen, elektronische scooters, duwwandelwagens, zitdriewielfietsen en drie- of vierwielfietsen.

Het VAPH blijft na 1 januari 2019 wel bevoegd voor een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand.

Vervoer van en naar school in het buitengewoon onderwijs

Het departement Onderwijs en Vorming organiseert het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. U vindt meer info op de website van het departement Onderwijs en Vorming.

Vervoer van en naar school in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.

Verplaatsingskosten naar het werk

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de verplaatsingskosten naar het werk. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • U gebruikt het openbaar vervoer en hebt nood aan iemand die u begeleidt
  • U gebruikt gemotoriseerd vervoer (auto, taxi)
  • U gebruikt gespecialiseerd vervoer

U vindt meer informatie op de website van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Openbaar vervoer

De NMBS, De Lijn en de MIVB voorzien een aantal kortingen en maatregelen voor personen met een handicap. Welke maatregelen er zijn en wie in aanmerking komt, vindt u op de website van de vervoersmaatschappijen NMBS, De Lijn (toegankelijkheid), De Lijn (kortingen en voordeeltarieven) en de MIVB.

Aangepast Vervoer

Aangepast Vervoer is de algemene benaming voor deur-tot-deurvervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen. Meer informatie vindt u op de website Meermobiel.

Minder Mobielen Centrales

De Minder Mobielen Centrales bieden vraagafhankelijk vervoer van deur tot deur aan personen met mobiliteitsbeperkingen en een laag inkomen. Die dienstverlening wordt aangeboden door de gemeente, het OCMW of een andere organisatie. U vindt meer informatie op de website Minder Mobielen Centrales.

Rijgeschiktheid

Als uw rijvaardigheid door uw handicap verminderd is, dan moet u uw rijgeschiktheid laten onderzoeken. Neem daarvoor contact op met het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) . Dat centrum onderzoekt dan of u voldoet aan de medische minimumnormen om een voertuig te mogen besturen.

Om veilig te kunnen rijden, kan het CARA u een aantal verplichte aanvullende rijlessen en/of aanpassingen aan uw wagen voorschrijven. U vindt meer informatie op de website van het CARA

Onder bepaalde voorwaarden kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming aanvragen voor aanpassing aan de wagen en voor de aanvullende lessen om een rijbewijs te behouden of behalen. U vindt meer informatie op de webpagina Hulpmiddelen en aanpassingen.

Veiligheidsgordel

U kunt als autobestuurder of passagier met een handicap vrijgesteld worden van het dragen van een autogordel.

U moet de vrijstelling aanvragen bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer op basis van medische tegenindicaties. U vindt meer informatie op de website Mobiliteit Belgium of Vlaanderen.be.

Parkeerkaart

De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid reikt de parkeerkaarten voor personen met een handicap uit. U vindt informatie over de aanvraagprocedure en voorwaarden op de website van de FOD Sociale Zekerheid.

Fiscale voordelen

De federale overheid voorziet een aantal fiscale voordelen bij de aankoop en voor het gebruik van een personenwagen door personen met een handicap. U vindt meer uitleg op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

In België zijn er verschillende instanties bevoegd voor de toekenning van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Voor concrete informatie over de specifieke voorwaarden en procedures informeert u bij de toekennende instantie. 

U vindt een overzicht van de belangrijkste maatregelen, tegemoetkomingen en premies die door verschillende diensten toegekend worden op de websites: 

jongen in rolstoel speelt basket op het basketbalterrein

Handicap door ongeval

In geval van een ongeval, een beroepsziekte of een medische fout spreekt u eerst een verzekeringsmaatschappij of een fonds aan om uw schade te vergoeden.

man duwt rolstoelgebruiker in de auto

Vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs

Voor leerlingen met een handicap die les volgen in het gewoon onderwijs, kan het VAPH tegemoetkomingen geven voor vervoers- en verblijfskosten.