Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Beëindiging van de zorg en ondersteuning

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger kan de ondersteuning op elk moment beëindigen.  
De zorgaanbieder mag een overeenkomst niet eenzijdig verbreken, tenzij er sprake is van een specifieke reden:

  • Er is sprake van overmacht, bijvoorbeeld na een brand.
  • De gebruiker beantwoordt niet meer aan de bijzondere voorwaarden uit de collectieve rechten en plichten. Een voorbeeld: de gebruiker wordt na verloop van tijd getroffen door een bijkomende handicap, bijvoorbeeld visuele beperkingen, waardoor hij hij niet meer tot de doelgroep van de zorgaanbieder behoort.
  • De zorgaanbieder kan niet beantwoorden aan de noden en zorgvragen van de gebruiker. Een voorbeeld: de gezondheidstoestand van de gebruiker verandert zodanig dat de zorgaanbieder niet meer voor opvang kan zorgen.
  • De gebruiker of zijn vertegenwoordiger komt de verplichtingen van de individuele dienstverleningsovereenkomst of de collectieve rechten en plichten niet na. Een voorbeeld: de financiële bijdrage of de woon- en leefkosten worden niet betaald.
  • De gebruiker of zijn vertegenwoordiger heeft bedrieglijke gegevens verstrekt over de verklaring op erewoord dat geen vergoeding voor hulp van derden of ondersteuning door een zorgaanbieder ontvangen wordt of dat geen aanspraak gemaakt kan worden op een dergelijke vergoeding.
  • De gebruiker krijgt een tegemoetkoming voor hulp van derden, maar heeft daarover geen overeenkomst met het VAPH gesloten of komt de verplichtingen uit die overeenkomst niet na.

De zorgaanbieder moet de eenzijdige stopzetting van de ondersteuning schriftelijk motiveren. 
Bij betwisting van de eenzijdige stopzetting van de ondersteuning  kan de gebruiker of zijn vertegenwoordiger zich rechtstreeks wenden tot de klachtencommissie. Voor de behandeling van die betwisting wordt de klachtencommissie uitgebreid met een onafhankelijke derde. Die wordt aangewezen in onderling overleg door de zorgaanbieder en door het collectief overlegorgaan (of door de gebruikers of hun vertegenwoordigers als er geen collectief overlegorgaan is). Het mandaat van de onafhankelijke derde heeft een termijn van vier jaar en is hernieuwbaar.

De klachtencommissie probeert beide partijen te verzoenen binnen de dertig dagen. Het resultaat van een verzoening wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

Als dat nodig is, wordt onderzocht of in samenwerking met een andere zorgaanbieder de continuïteit van de zorg of ondersteuning verzekerd kan worden. Die samenwerking wordt opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

Als de bemiddeling van de klachtencommissie niet resulteert in een gepaste oplossing bij de zorgaanbieder, verbindt de zorgaanbieder er zich toe om mee te werken bij het zoeken naar een gepaste oplossing.

De opzegtermijn voor het verbreken van de overeenkomst bedraagt drie maanden tenzij anders overeengekomen. Als een van beide partijen de opzegtermijn niet respecteert, betaalt die aan de andere partij een verbrekingsvergoeding. Die komt overeen met de vergoeding die verschuldigd zou zijn voor een periode van drie maanden. 

Bij beëindiging van de ondersteuning zorgt de zorgaanbieder ervoor dat in overleg met de gebruiker of zijn vertegenwoordiger relevante informatie over de ondersteuning aan de nieuwe zorgaanbieder wordt overgedragen.