Multifunctionele centra [MFC]

Kwaliteitseisen

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap van 4 februari 2011 (het kwaliteitsbesluit) bepaalt het kwaliteitskader waaraan een vergunde of erkende organisatie moet voldoen. Zorginspectie is bevoegd voor de controle op het naleven van dat kwaliteitskader.

In artikel 4 van het Kwaliteitsbesluit wordt aangegeven welke bepalingen van toepassing zijn op welke diensten of zorgaanbieders. De bepalingen van het besluit zijn van toepassing op de:

  • zorgaanbieders die niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aanbieden zoals vergunde zorgaanbieders, observatie-, diagnose- en behandelingsunits, forensische VAPH-units, projecten voor personen met een handicap in de gevangenis … 
  • zorgaanbieders die rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning aanbieden
  • multifunctionele centra voor minderjarige personen met een handicap
  • diensten ondersteuningsplan
  • opvang in crisis- en noodsituaties 

Het Kwaliteitsbesluit bepaalt de kwaliteitseisen voor de dienst of zorgaanbieder. De kwaliteitseisen waaraan de dienst of zorgaanbieder moet voldoen, worden opgesomd op onderstaande webpagina's.

Documenten

Jongeman met handicap kijkt samen met een man lachend in de camera in een keuken

Rechten en plichten

Personen met een handicap en gezinnen met kinderen met een handicap moeten kunnen rekenen op kwaliteitsvolle ondersteuning.

Melding grensoverschrijdend gedrag

De diensten en zorgaanbieders die erkend of vergund zijn door het VAPH en gevat zijn door het kwaliteitsbesluit, zijn verplicht om grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van hun gebruikers binnen de context van de hulpverlening, te melden aan het VAPH.