Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Toezicht en evaluatie

  • Toezicht en evaluatie

    Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap van 4 februari 2011 (het kwaliteitsbesluit) bepaalt het kwaliteitskader waaraan een vergunde of erkende organisatie moet voldoen. Zorginspectie is bevoegd voor de controle op het naleven van dat kwaliteitskader.