Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Bestaande gebruikers internaat 5/7 (vrijwillig) en VIST-SA

Voor minderjarigen die op 30 juni 2023 reeds in het internaat (5/7) ingeschreven waren voor het schooljaar 2022-2023 en hier vrijwillig verblijven, blijft hun huidige regeling gelden tot aan een schakelmoment.

  • Ouders betalen kostgeld zoals afgesproken met het internaat
  • Er is geen inhouding 2/3 gezinsbijslagen van het groeipakket

Voor minderjarigen die op 30 juni 2023 in het internaat (5/7) zijn ingeschreven voor het schooljaar 2022-2023 en hier verblijven via een VIST-SA wordt deze VIST-SA niet langer toegekend, maar het internaat kan afzien van het kostgeld afhankelijk van de financiële draagkracht van het gezin. Ook dit is mogelijk tot aan een schakelmoment.

Bovenstaande regelingen zijn van toepassing tot een van volgende situaties zich voordoet:

  • overgang van basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • verlaten van het secundair onderwijs
  • stopzetting van het gebruik van de ondersteuningsfunctie verblijf wordt 
  • overstap naar een ander MFC
  • de ondersteuning wordt op basis van een gerechtelijke maatregel geboden

Vanaf deze schakelmomenten wordt voor de betrokken minderjarige de bijdrageregeling MFC van toepassing en is er een impact op de gezinsbijslagen van het groeipakket. Regelgeving van het VAPH omtrent het vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) en de socioculturele toelage is voor deze minderjarigen van toepassing vanaf de schakelmomenten.

Richtlijnen MFC

Het MFC past bovenstaande regeling toe tot aan een van de schakelmomenten.

Zodra een van de situaties zich voordoet, communiceert het MFC dit via het P4-invulformulier (n.a.v. transitie internaten) aan de uitbetaler van het groeipakket. Ook het stoppen van de ondersteuning moet worden gecommuniceerd. 

Na dit schakelmoment zal het MFC als ‘voorschot’ op de bijdrage 2/3 van de gezinsbijslagen ontvangen en moet het MFC voor de minderjarige de bijdrageregeling MFC toepassen.

Jaarlijks geeft het MFC in het kader van het afrekeningsdossier het bedrag dat aan kostgeld en bijdrage (uitgezonderd begeleiding) geïnd werd door aan het VAPH. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de subsidie.

Documenten