Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Bestaande gebruikers IPO (vrijwillig en gerechtelijk) en bestaande gebruikers internaat 5/7 gerechtelijk

Voor minderjarigen die op 30 juni 2023 reeds in het IPO (7/7) ingeschreven waren voor het schooljaar 2022-2023, blijft hun huidige regeling gelden tot aan een schakelmoment. Ook voor minderjarigen die via gerechtelijke maatregel op internaat (5/7) verblijven blijft hun huidige regeling gelden tot aan een schakelmoment.

  • Ouders betalen geen kostgeld en geen financiële bijdrage MFC.
  • Er is een inhouding van 2/3 van de gezinsbijslagen. Deze wordt aan het VAPH uitbetaald.

Bovenstaande regeling is van toepassing tot een van volgende situaties zich voordoet:

  • overgang van basisonderwijs naar het secundair onderwijs
  • verlaten van het secundair onderwijs
  • stopzetting van het gebruik van de ondersteuningsfunctie verblijf
  • overstap naar een ander MFC
  • de ondersteuning wordt op basis van een gerechtelijke maatregel geboden

Deze minderjarigen blijven bij de transitie recht hebben op zakgeld. Vanaf een van de schakelmomenten moet de regelgeving van het VAPH omtrent het vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) en de socioculturele bijdrage voor deze minderjarigen worden toegepast.

Richtlijnen MFC

Het MFC past bovenstaande regeling toe tot aan een van de schakelmomenten.

Zodra een van de situaties zich voordoet, communiceert het MFC dit via het P4-invulformulier (n.a.v. transitie internaten) aan de uitbetaler van het groeipakket. Ook het stoppen van de ondersteuning moet worden gecommuniceerd.

Na dit schakelmoment zal niet langer het VAPH, maar het MFC als ‘voorschot’ op de bijdrage 2/3 van de gezinsbijslagen ontvangen en moet het MFC voor de minderjarige de bijdrageregeling MFC toepassen.

Jaarlijks geeft het MFC in het kader van het afrekeningsdossier het bedrag dat aan bijdrage (uitgezonderd begeleiding) geïnd werd door aan het VAPH. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de subsidie.

Documenten