Multifunctionele centra [MFC]
Voor VAPH-professionelen

Nieuwe minderjarige gebruikers

Voor minderjarige gebruikers die op 30 juni 2023 niet ingeschreven waren in het internaat voor het schooljaar 2022-2023 en na de transitie ondersteund worden in het MFC is de bijdrageregeling van toepassing. Ook is er een impact op de uitbetaling van de gezinsbijslagen van het groeipakket.

Meer informatie over de bijdrageregeling MFC vindt u op de webpagina voor professionelen onder het luik subsidiëring.

Regelgeving van het VAPH omtrent het vrij besteedbaar bedrag (zakgeld) en de socioculturele toelage is van toepassing voor deze minderjarigen.

Richtlijnen MFC

Als de niet-rechtstreeks toegankelijke typemodule ‘verblijf voor minderjarigen met een handicap’ bij de toegangspoort wordt ingezet, gaat 2/3 van de gezinsbijslag naar het MFC.

Het MFC doet hiervoor melding aan de uitbetalingsactor van het groeipakket via mail of formulier P3

1/3 van de gezinsbijslag wordt uitbetaald aan de begunstigden van voor de plaatsing, een andere specifieke begunstigde of een geblokkeerde spaarrekening op naam van de minderjarige.

Meer informatie over de effecten op het groeipakket en intersectorale combinaties vindt u in de nota ‘Nieuwe regeling groeipakket en effecten plaatsing op uitbetaling gezinsbijslag’(opent nieuw venster) (dd. 4 juni 2020).

Het MFC past daarnaast de bijdrageregeling MFC toe. Jaarlijks geeft het MFC in kader van het afrekeningsdossier het bedrag dat aan bijdrage (uitgezonderd begeleiding) geïnd werd door aan het VAPH. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de subsidie.

De bijdrageregeling MFC wordt ook van toepassing voor alle minderjarigen die op 30 juni 2023 reeds in het internaat ingeschreven waren voor het schooljaar 2022-2023 en dat vanaf er zich een van de schakelmomenten voordoet (zie verder). De werkwijze voor de MFC’s wordt in de verschillende situaties beschreven.

Documenten