Vergunde zorgaanbieders [VZA]
Voor VAPH-professionelen

Uw gebruikers registreren: wat?

Als de meerderjarige gebruiker met een persoonsvolgend budget (PVB) kiest om een voucher in te zetten, dan kunt u een voucherovereenkomst aanmaken. U kunt pas een voucherovereenkomst aanmaken als er een actieve budgetlijn is en als er voldoende zorggebonden punten beschikbaar zijn.

De voucher kan ten vroegste beginnen op de startdatum van toekenning van het persoonsvolgend budget.

Er mag slechts 1 voucher per periode per subsidie-eenheid (SE) worden geregistreerd. Een SE mag geen vouchers registreren die overlappen in tijd.

De voucherovereenkomst

De gebruiker en de zorgaanbieder maken een overeenkomst over het aantal zorggebonden punten die door de gebruiker bij de zorgaanbieder zullen worden besteed. Het aantal zorggebonden punten die de gebruiker besteedt, zijn vrij te bepalen. Er wordt immers geen koppeling vastgelegd door het VAPH tussen bepaalde ondersteuningsfrequenties en het aantal ingezette zorggebonden punten.

U kunt per gebruiker meerdere voucherovereenkomsten registreren.

Het is op dit ogenblik voor de zorgaanbieder niet mogelijk om de cashbesteding van de gebruiker via de geïntegreerde registratietool (GIR) op te volgen. De voorziening kan eventueel in samenspraak met de gebruiker het e-loket mijnvaph.be raadplegen.

Wanneer het aantal zorggebonden punten ingegeven wordt, doet het systeem een saldocheck. Als die positief is, worden de punten van de voucher aan de zorgaanbieder toegewezen. De toegewezen punten worden van het beschikbare budget gereserveerd voor de zorgaanbieder. Dat betekent dat de zorgaanbieder zeker is van de subsidiëring van het aantal punten geregistreerd in de voucher.

Een voucherovereenkomst wordt jaaroverschrijdend ingegeven of periodiek. De frequenties van de ondersteuningsfuncties worden ingevuld met als referentie de gemiddelde zorg op weekbasis.

Een voucherovereenkomst bevat volgende gegevens:

 • startdatum van de voucherovereenkomst en eventuele einddatum van de overeenkomst
  • startdatum: datum waarop de voucherovereenkomst van start gaat    
   Deze datum kan voorlopig niet aangepast worden. Deze datum kan ten vroegste de datum van de startdatum van de toekenning van het persoonsvolgend budget zijn.
  • einddatum: einddatum van de voucherovereenkomst    
   De voucherovereenkomsten van onbepaalde duur krijgen automatisch de einddatum 31/12/9999. De voucherovereenkomsten voor een bepaalde periode, hebben de datum van de dag van waarop de overeenkomst eindigde.
 • type voucher
  • voucher punten periode: vouchers aangemaakt voor een kortdurende periode.
  • voucher punten jaarbasis: vouchers aangemaakt voor een langdurende periode of vouchers aangemaakt van onbepaalde duur.
 • frequentie van de aangeboden ondersteuningsfuncties op weekbasis
 • aantal zorggebonden punten van de voucherovereenkomst en kost (debet)

Wanneer de ondersteuningsfuncties, frequentie van de ondersteuningsfuncties en/of de zorggebonden punten veranderen voor een gebruiker, moet de voucherovereenkomst afgesloten worden en moet er een nieuwe voucherovereenkomst aangemaakt worden. Betreft het een occasionele verandering van de frequentie van de ondersteuningsfuncties, dan moet de voucherovereenkomst niet aangepast worden.

Wordt een voucher afgesloten en worden de punten automatisch door het VAPH geherwaardeerd, dan zijn de vrijgekomen zorggebonden punten opnieuw beschikbaar en kan de gebruiker een nieuwe overeenkomst aangaan.

Een bestaande voucherovereenkomst kunt u stopzetten via de functie wijzigen.

Stopzetten PVB

Opzegtermijn (andere dan overlijden)

De opzegvergoeding bij het voortijdig beëindigen van de overeenkomst is afhankelijk van de afspraken opgenomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). De datum van het beëindigen van de voucherovereenkomst is de datum vermeld op de dienstverleningsovereenkomst (dus inclusief de opzegperiode). U overlegt met de gebruiker hoeveel punten u voor die periode nog zult gebruiken. Bij een eenzijdige opzeg, houdt u zich aan de voorwaarden zoals ze vermeld staan in de individuele dienstverleningsovereenkomst. U kunt in onderling akkoord met de gebruiker andere afspraken maken. Het VAPH heeft niet de bevoegdheid om te bemiddelen tussen gebruiker en voorziening.

Als een voucherovereenkomst beëindigd wordt zoals afgesproken in de IDO, dan moet dat zo snel als mogelijk in GIR ingegeven worden. Dat is van belang omdat bij het invullen van een einddatum de resterende punten van het persoonsvolgend budget opnieuw ingezet kunnen worden.

Bij overlijden

Bij het overlijden van een gebruiker heeft een voorziening nog recht op twee maanden opzegvergoeding. De voorziening moet daarvoor zelf geen actie ondernemen. De voucher wordt automatisch afgesloten op de datum van overlijden. De voucher wordt ook automatisch geherwaardeerd. Via rapportering kunt u een rapport opvragen waarop u het aantal punten kunt vinden die in aanmerking komen voor de afrekening van het desbetreffende jaar (resterende voucher punten en opzegvergoeding)

De knoppen wijzigen/verwijderen worden gedeactiveerd vanaf de datum van overlijden.

Berekening van de opzegvergoeding bij overlijden

Om de voucher te herwaarderen wordt de kost die in de voucher geregistreerd staat, herrekend naar het aantal dagen tussen de start van de voucher in het betreffende jaar en de dag van overlijden. Vervolgens worden de punten berekend op een periode van 2 maanden na overlijden.

De opzegvergoeding na overlijden wordt binnen hetzelfde jaar van overlijden gesubsidieerd.

Kortverblijf

Als een gebruiker gebruik maakt van kortverblijf, dan kan dat op twee manieren geregistreerd worden:

 • Als de gebruiker structureel in kortverblijf verblijft, wordt een voucher aangemaakt voor de gehele periode waarin kortverblijf structureel wordt aangeboden.
 • Als de gebruiker occasioneel gebruikmaakt van kortverblijf, wordt een voucherovereenkomst aangemaakt voor de desbetreffende periode.

Noodsituatie

Wanneer een gebruiker een budget noodsituatie krijgt, verloopt de voucherregistratie op dezelfde manier als voor gebruikers met een standaard persoonsvolgend budget.

E-loket GIR