Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 4: kiezen voor voucher, cash, combinatie, vrij besteedbaar deel

Afhankelijk van de ondersteuning die u kiest, kunt u uw budget besteden in voucher(s) (punten), cash (euro's) of een combinatie van beide. Een deel van uw budget kunt u vrij besteden.

Bij vergunde zorgaanbieders en bijstandsorganisaties kunt u zowel met voucher(s) als cash betalen. Personen en organisaties die u ondersteunen en die niet door het VAPH vergund zijn, kunt u alleen cash betalen.

Uw persoonsvolgend budget besteden in voucher

Als u kiest voor besteding in voucher(s), dan moet u met een vergunde zorgaanbieder of een bijstandsorganisatie een overeenkomst sluiten. De vergunde zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie bezorgt de overeenkomst aan het VAPH.

Het VAPH handelt de betaling rechtstreeks af met de zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie. U hoeft zelf verder niets te doen. U kunt de stand van uw budget altijd controleren via het e-loket mijnvaph.be.

Uw persoonsvolgend budget besteden in cash

Kiest u ervoor om (een deel van) uw budget in cash te besteden bij een vergunde zorgaanbieder of bij andere personen of organisaties die u ondersteunen, dan regelt u zelf de betaling. 

Als u (een deel van) uw budget cash besteedt aan zorg en ondersteuning van een persoon of een organisatie die niet door het VAPH vergund is (een individuele begeleider, een vrijwilligersorganisatie, gezinszorg, poetshulp enzoverder), dan krijgt u voor het cashgedeelte een percentage boven op uw persoonsvolgend budget. Dat is een compensatie voor het administratieve beheer van uw budget. Het percentage bedraagt 11,94 %.

Sluit u een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder (cash of voucher), dan krijgt de vergunde zorgaanbieder van het VAPH een vergoeding voor de organisatiegebonden kosten, maar krijgt u als budgethouder geen vergoeding voor de beheerskosten. Organisatiegebonden kosten zijn kosten die de zorgaanbieder maakt en die niet direct verbonden zijn met het aanbieden van zorg en ondersteuning.

Uw ondersteuning betalen in voucher en cash

U kunt een deel van uw budget inzetten in voucher bij een VAPH-zorgaanbieder en een ander deel in cash bij personen of organisaties die u ondersteuning kunnen bieden.

Vrij besteedbaar deel

Een deel van uw persoonsvolgend budget mag u vrij besteden. U hoeft dus niet te verantwoorden waaraan u dat deel uitgeeft (voorbeelden: bankkosten, telefoonkosten enzoverder). U kunt het vrij besteedbare deel in een of verschillende keren opvragen tot u het totaal van het vrij besteedbare deel opgevraagd hebt. Het vrij besteedbare deel bedraagt op jaarbasis:

  • 1800 euro voor een jaarbudget t.e.m. 34,810000 punten
  • 3600 euro voor een jaarbudget gelijk aan of hoger dan 34,810001 punten

Let op: Het gaat niet om een bedrag dat u boven op uw persoonsvolgend budget krijgt, maar om een bedrag dat er deel van uitmaakt. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige zorg en ondersteuning.

Het vrij besteedbare deel wordt pro rata berekend. Dat wil zeggen dat iemand die een jaarbudget heeft van meer 34,810001 punten, recht heeft op een vrij besteedbaar deel van 3600 euro op jaarbasis. Bij een terbeschikkingstelling van het budget op bijvoorbeeld 1 september, is er nog 1200 euro vrij besteedbaar budget over voor de resterende vier maanden van het jaar.

Beheer uw PVB online via Mijn VAPH

Documenten

Publicaties