Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente handicapspecifieke ondersteuning nodig hebben. Hoeveel u krijgt, hangt af van uw noden en vragen.

Hoe uw persoonsvolgend budget besteden?

U hebt van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap een persoonsvolgend budget gekregen dat u kunt gebruiken om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen. Op uw terbeschikkingstellingsbrief vindt u het bedrag waar u per jaar recht op hebt.

U ontvangt het volledige bedrag van uw persoonsvolgend budget nooit in één keer op uw rekening.
Het VAPH stort een vierde deel van uw budget dat u in cash wilt besteden als voorschot op uw aparte bankrekening. Dat terugvorderbaar voorschot ontvangt u vanaf het moment dat u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt afgesloten. U bezorgt een overzicht van uw facturen aan het VAPH via mijnvaph.be of via een kostenstaat. Het VAPH betaalt u die kosten terug via uw aparte bankrekening.

U moet uw persoonsvolgend budget opstarten binnen de vier maanden na de ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief.
Als u uw persoonsvolgend budget niet opstart binnen de vier maanden na ontvangst van uw terbeschikkingstellingsbrief, dan krijgt u geen budget meer ter beschikking. U blijft wel recht hebben op een persoonsvolgend budget, maar u komt terecht in prioriteitengroep 3.

Om uw zorg en ondersteuning te organiseren en te betalen, moet u onderstaande stappen doorlopen:

Stap 1: uw zorg en ondersteuning kiezen

Eerst kiest u de ondersteuning die u wilt inkopen en bepaalt u hoe vaak u die ondersteuning wenst.

Er zijn zes ondersteuningsfuncties die u kunt betalen met uw persoonsvolgend budget. Gedetailleerde informatie over de ondersteuningsfuncties vindt u in de handleiding van het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget:

 • dagondersteuning: begeleiding en permanentie in groep gedurende de dag
  voorbeelden: atelierwerking, activiteiten in dagcentrum, uitstappen in groep, begeleiding in groep, dagbesteding bij een groenezorginitiatief
 • woonondersteuning: begeleiding en permanntie in groep tijdens de nacht, met inbegrip van ochtend- en avonduren
  voorbeelden: personen die in een voorziening overnachten, personen die in kleine groep samenwonen en samen worden ondersteund, personen die niet samen wonen, maar voor wie een begeleider gelijktijdig instaat voor de ondersteuning van meerdere personen
 • individuele psychosociale begeleiding: een-op-eenbegeleiding om te helpen met de organisatie van het dagelijks leven gedurende een aantal uur per week. De begeleiding beperkt zich tot inhoudelijke begeleiding, er wordt geen praktische hulp geboden.
  voorbeeld: nadenken over de organisatie van het huishouden
 • individuele praktische hulp: een-op-eenbegeleiding bij algemene dagelijkse activiteiten van het leven gedurende een aantal uur per week
  voorbeelden: wassen, eten geven, aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken
 • globale individuele ondersteuning: een-op-een psychosociale begeleiding en praktische hulp gedurende een aantal uur per week
  voorbeeld: de verschillende stappen van het kookproces opsommen en enkele stappen uitvoeren
 • oproepbare permanentie: de beschikbaarheid van de begeleiding om na een oproep binnen een bepaalde tijd niet-planbare een-op-een-ondersteuning aan te bieden
  voorbeeld: hulp oproepen na een val

Stap 2: personen en organisaties die u ondersteuning bieden, kiezen

Vervolgens kiest u de personen of organisaties die u die ondersteuning kunnen bieden:

 • een thuishulp om u te helpen bij uw huishouden
 • een individuele begeleider om u bijvoorbeeld te begeleiden bij een daguitstap
 • een vervoersbedrijf om uw vervoer te betalen
 • een door het VAPH vergunde zorgaanbieder voor bijvoorbeeld een zinvolle dagbesteding
 • enzoverder

Op de pagina Waar vindt u beschikbare ondersteuning? kunt u beschikbare ondersteuning zoeken.

Stap 3: overeenkomsten afsluiten

U moet met de personen en organisaties die u ondersteuning bieden, overeenkomsten afsluiten. Hieronder vindt u een overzicht van de overeenkomsten die u kunt afsluiten om uw ondersteuning te organiseren:

 • overeenkomst met een individuele begeleider/student in loonverband
 • overeenkomst met een interimkantoor
 • overeenkomst met een dienstenchequebedrijf
 • overeenkomst met plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA-cheques)
 • overeenkomst voor vervoer van personen met handicap
 • overeenkomst met een vrijwilligersorganisatie
 • overeenkomst met een natuurlijke of rechtspersoon (bv. zelfstandige ramenwasser)
 • een overeenkomst met een gezinslid van de budgethouder of met een familielid dat verwant is met de budgethouder tot de tweede graad
 • overeenkomst met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van een startpakket
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van lidgeld
 • overeenkomst met een bijstandsorganisatie in het kader van intensieve bijstand
 • overeenkomst met een organisatie of dienst voor individuele ondersteuning die niet door het VAPH vergund is, maar wel erkend is door de overheid
 • overeenkomst met een familiaal initiatief dat maximum 15 cliënten ondersteunt
 • overeenkomst met een organisatie of dienst die maximum 15 cliënten collectief ondersteunt en die niet door het VAPH vergund is maar wel door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De gegevens van de overeenkomsten die u moet meedelen aan het VAPH vindt u in de bestedingsregels van het persoonsvolgend budget. 

U kunt zelf overeenkomsten afsluiten of u kunt bijstand krijgen van een bijstandsorganisatie.

U moet een overeenkomst afsluiten binnen de vier maanden nadat u uw terbeschikkingstellingsbrief ontving.

Stap 4: kiezen voor cash, voucher, combinatie, vrij besteedbaar deel

Afhankelijk van de ondersteuning die u kiest, kunt u uw budget inzetten in voucher, in cash of in een combinatie van beide. Een deel van uw budget kunt u vrij besteden.

Uw persoonsvolgend budget besteden in voucher

Met een voucher kunt u terecht bij een door het VAPH vergunde zorgaanbieder voor individuele begeleiding, dagondersteuning of woonondersteuning. U kunt met een voucher ook terecht bij een bijstandsorganisatie voor intensieve bijstand. Kiest u voor voucher, dan regelt het VAPH de betaling rechtstreeks met de zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie.

Uw persoonsvolgend budget besteden in cash

Met cash kunt u terecht bij een vergunde zorgaanbieder of bij andere personen die u ondersteunen. Kiest u ervoor om (een deel van) uw budget in cash te besteden, dan regelt u de betaling zelf.

Als u (een deel van) uw budget in cash besteedt aan zorg en ondersteuning van een persoon of een organisatie die niet door het VAPH vergund is (een individuele begeleider, een vrijwilligersorganisatie, gezinszorg, een poetshulp enzoverder), dan krijgt u 11,94 % beheerskosten bovenop dat gedeelte van uw budget. Dat is een compensatie voor het administratieve beheer van uw budget. Daarmee kunt u ook bijkomende zorg en ondersteuning inkopen. Sluit u een overeenkomst af met de VAPH-zorgaanbieder (cash of voucher), dan krijgt de VAPH-zorgaanbieder van het VAPH een vergoeding voor de organisatiegebonden kosten. Organisatiegebonden kosten zijn kosten die de zorgaanbieder maakt en die niet direct verbonden zijn met het aanbieden van zorg en ondersteuning.

Uw ondersteuning betalen in voucher en cash

U kunt een deel van uw budget inzetten in voucher bij een VAPH-zorgaanbieder en een ander deel in cash bij personen of organisaties die u ondersteuning kunnen bieden.

Uw vrij besteedbaar deel

Een deel van uw persoonsvolgend budget mag u vrij besteden. U moet dus niet verantwoorden waaraan u dat deel uitgeeft (voorbeelden: bankkosten, telefoonkosten). Het vrij besteedbare deel bedraagt op jaarbasis:

 • 1.800 euro voor budgetcategorieën 1 tot en met 4 (jaarbudget tot 35.000 euro)
 • 3.600 euro voor budgetcategorieën 5 tot en met 12 (een jaarbudget groter of gelijk aan 35.000 euro)

Het vrij besteedbaar deel wordt pro rata berekend. Dat wil zeggen dat iemand die een jaarbudget heeft van meer dan 35.000 euro recht heeft op een vrij besteedbaar deel van 3.600 euro op jaarbasis. Bij een terbeschikkingstelling van het budget op bijvoorbeeld 1 september, is er nog 1.200 euro vrij besteedbaar budget over voor de resterende vier maanden van het jaar.

Let op: Het vrij besteedbaar deel is geen bedrag dat u extra bovenop uw persoonsvolgend budget krijgt, het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning.

Stap 5: uw ondersteuning betalen in voucher of cash

Uw ondersteuning betalen in voucher

Als u gekozen hebt voor voucher, dan vergoedt het VAPH de vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks. Een budget in voucher moet u dus niet zelf beheren. De VAPH-zorgaanbieder en de bijstandsorganisatie zorgen zelf voor de administratieve afhandeling bij het VAPH.

Uw ondersteuning betalen in cash

Als u gekozen hebt voor cash, dan regelt u de betaling zelf. U neemt daarvoor onderstaande stappen:

Stap 1: u opent een aparte bankrekening

Stap 2: u maakt een inschatting van het bedrag dat u cash wilt besteden
Voor het deel van uw persoonsvolgend budget dat u wilt besteden in cash, hebt u recht op een terugvorderbaar voorschot. Dat terugvorderbaar voorschot bedraagt een vierde van het door u ingeschatte deel van uw persoonsvolgend budget dat u in cash wilt besteden.

Stap 3: u bezorgt uw gegevens aan het VAPH
U bezorgt volgende formulieren aan het VAPH:

U kunt de formulieren registreren in mijnvaph.be. Of u stuurt ze via e-mail of per post aan:

VAPH
team Budgetbesteding
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
budgetbesteding@vaph.be

Stap 4: u ontvangt een terugvorderbaar voorschot van het VAPH
Als u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt afgesloten, dan ontvangt u een terugvorderbaar voorschot van het VAPH. Dat is een vierde van het deel van uw budget dat u in cash wilt besteden. Het terugvorderbaar voorschot dient om de eerste facturen te kunnen betalen zonder dat u die zelf moet voorschieten. Het voorschot wordt niet in mindering gebracht van uw budget. Als uw persoonsvolgend budget wordt stopgezet, dan moet u het voorschot terugbetalen aan het VAPH.

Stap 5: u betaalt de personen en de organisaties die u ondersteunen, via uw aparte rekening
Van zodra het VAPH de overeenkomst heeft goedgekeurd, kunt u de personen en de organisaties die u ondersteunen, betalen via uw aparte bankrekening.

Stap 6: u bezorgt een lijst van uw facturen aan het VAPH
U bezorgt een lijst van uw facturen aan het VAPH via mijnvaph.be of via de kostenstaat voor het persoonsvolgend budget. Het VAPH betaalt u die kosten dan terug via uw aparte bankrekening. De facturen zelf hoeft u niet aan het VAPH te bezorgen. Hou ze wel bij voor een eventuele controle.

Stap 6: uw vrij besteedbaar deel opvragen

Zowel wie kiest voor voucher als wie kiest voor cash, kan het vrij besteedbaar deel van het budget opvragen bij het VAPH:

Let op: Het vrij besteedbaar deel is geen bedrag dat u extra bovenop uw persoonsvolgend budget krijgt, het maakt er deel van uit. Wat u vrij besteedt, kunt u dus niet meer gebruiken voor uw overige ondersteuning.

Hulp nodig bij de besteding van uw persoonsvolgend budget?

Voor hulp bij de opstart en het beheer van uw persoonsvolgend budget en de organisatie van uw ondersteuning kunt u terecht bij een bijstandsorganisatie.

Waar vindt u de door het VAPH vergunde zorgaanbieders?

Veelgestelde vragen

 • Vragen over het persoonsvolgend budget

  • Vragen over het besteden van een persoonsvolgend budget

   Wat is het persoonsvolgend budget en welke kosten kunnen worden vergoed met het persoonsvolgend budget?

   Het persoonsvolgend budget is een zorggebonden budget. Het is bestemd om kosten voor zorg en ondersteuning mee te vergoeden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om begeleiding en ondersteuning bij het wonen, bij dagbesteding of bij praktische hulp in de thuissituatie. Het gaat om de kosten voor de opvoeders, begeleiders of individuele begeleiders. Het gaat niet om huurkosten van woning of kamer, kledij of voeding. 

   Bij verblijf bij een vergunde zorgaanbieder zult u dus mogelijk twee facturen ontvangen. In het geval u gebruik maakt van een voucher, dan komt de factuur voor de zorg- en ondersteuningsgebonden kosten naar het VAPH. De factuur voor het eten, drinken en de kamer ontvangt u thuis en moet u vanuit uw eigen middelen betalen.

   Krijgt u het volledige bedrag van het persoonsvolgend budget?

   Nee, bij de opstart krijgt u niet het volledige bedrag, maar enkel het terugvorderbaar voorschot op het gedeelte dat u denkt te besteden in cash.
   Bijvoorbeeld: iemand krijgt een budget toegewezen van 60.000 euro op jaarbasis. Als hij dat in cash wilt besteden, krijgt hij een terugvorderbaar voorschot, wat een vierde is van het budget dat hij denkt in cash te spenderen. Als hij alles wenst te spenderen in cash, krijgt hij dus een terugvorderbaar voorschot van 15.000 euro. Van zodra hij kosten bij het VAPH indient, worden die kosten terugbetaald, zodat het voorschot op de rekening blijft staan.

   Zijn uw individuele begeleiders niet-vergunde zorgaanbieders?

   Als u zelf individuele begeleiders aanwerft en hen een loon uitbetaalt, dan zijn dat niet-vergunde zorgaanbieders. Een vergunde zorgaanbieder heeft een vergunning van het VAPH.

   Er zijn ook vergunde zorgaanbieders die individuele begeleiders in dienst hebben die u in de thuissituatie kunnen ondersteunen. Als u daarvoor zou kiezen, dan sluit u een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder af.

   Kunt u er zeker van zijn dat u in de loop der jaren altijd de 11,94 % bovenop uw budget ontvangt als u cash besteedt?

   De verrekening van de beheerskosten bij cashbesteding bij niet VAPH-zorgaanbieders gebeurt automatisch. Dat is geregeld in de regelgeving en is dus zeker zolang de regelgeving niet wijzigt.

   U merkt in de loop van het jaar dat u met uw budget onvoldoende ondersteuning kunt garanderen gedurende heel het jaar. Wat kunt u doen?

   Wanneer u een structureel ondersteuningstekort ervaart, dan kunt u een herziening aanvragen van uw persoonsvolgend budget. Daarvoor moet u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten. U kunt blijven rekenen op de ondersteuning die u al eerder kreeg. 
   Het extra budget dat u aanvraagt, uw meervraag, zal bij een gunstige beoordeling een prioriteitengroep toegekend krijgen. De toegekende prioriteit zal bepalen hoelang u moet wachten tot uw extra budget ter beschikking zal gesteld worden.
   Let wel: als het budget lager uitkomt dan uw huidige persoonsvolgend budget, zal het lagere bedrag worden toegekend. 

   De levenskost wordt jaar na jaar hoger, wordt uw budget jaarlijks geïndexeerd?

   Er kan een indexatie van het persoonsvolgend budget komen wanneer de omslagsleutel om zorggebonden personeelspunten om te zetten in een bedrag in euro geëvalueerd en geactualiseerd wordt. Er wordt daarbij onder andere rekening gehouden met schommelingen van de loonindex en de verplichtingen die voortvloeien uit nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten.

   Kunt u met vrijwilligers werken?

   U kunt een beroep doen op vrijwilligers. U moet daarvoor een overeenkomst afsluiten met een vrijwilligersorganisatie. U kunt de kosten voor de vrijwilliger betalen met uw persoonsvolgend budget.

  • Vragen over het vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget

   Wat is het vrij besteedbaar bedrag?

   Het vrij besteedbaar bedrag maakt integraal deel uit van uw totale persoonsvolgend budget. U hoeft de besteding van het vrij besteedbaar budget niet te verantwoorden, wat meteen een administratieve vereenvoudiging inhoudt want u hoeft daarvoor niet langer bewijzen bij te houden of in te dienen. U hoeft het VAPH dus niet te laten weten waaraan u het vrij besteedbaar bedrag hebt besteed.

   Het vrij besteedbaar deel kunt u gebruiken om uw niet-zorggebonden kosten te betalen. Bijvoorbeeld telefoonkosten, bankkosten.

   Als u het vrij besteedbaar bedrag hebt opgevraagd, dan kunt u de middelen die u vrij besteed hebt niet meer inzetten voor zorg- of ondersteuningsgebonden kosten. Uw persoonsvolgend budget wordt daardoor wel kleiner om zorggebonden kosten te vergoeden.

   Hoe vraag ik het vrij besteedbaar deel op?

   U kunt het vrij besteedbaar bedrag opvragen op elk moment van het jaar. U kunt zelf beslissen om het vrij besteedbaar bedrag in schijven, in één keer of helemaal niet op te vragen. U moet er wel rekening mee houden dat het vrij besteedbaar bedrag deel uitmaakt van uw totaalbudget. Wat u heeft opgevraagd als vrij besteedbaar bedrag, kunt u dus niet nog eens gebruiken om zorg- of ondersteuningskosten mee te vergoeden. Vermoedelijk zullen veel budgethouders eerst kijken welke zorggebonden kosten er in het begin van het jaar al zijn en pas later op het jaar (een deel van) het vrij besteedbaar bedrag opvragen.

   U vraagt het vrij besteedbaar deel van uw budget op met het formulier Opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget.

   Kan ik mijn individuele begeleider een eindejaarsgeschenk geven via het persoonsvolgend budget?

   U kunt uw begeleider een eindejaarsgeschenk geven.  U kunt daarvoor beroep doen op uw vrij besteedbaar deel en hoeft er dus geen bewijs voor bij te houden of te bezorgen aan het VAPH. U kunt ook een eindejaarsgeschenk  geven via het loon van uw begeleider.  Dat moet dan vermeld worden op de loonbrief. Een eindejaarsgeschenk van maximum 35 euro moet niet verantwoord worden, daarvoor kunt u beroep doen op uw vrij besteedbaar deel. Wanneer u er zou voor kiezen een eindejaarsgeschenk te geven via het loon van uw begeleider en het geschenk meer dan 35 euro kost, dan is daarop RSZ verschuldigd.

   Kan ik met mijn individuele begeleider op vakantie gaan?

   U kunt met uw individuele begeleider op vakantie gaan. U kunt de kamer van uw begeleider betalen vanuit uw vrij besteedbaar deel, net zoals restaurantkosten, het vliegtuigticket en dergelijke meer. U moet er wel rekening mee houden dat u dat gedeelte van uw budget dan niet meer kunt besteden aan kosten voor zorg en ondersteuning. 

   Kan ik mijn vervoerskosten van en naar de vergunde zorgaanbieder betalen via het persoonsvolgend budget?

   Als u beroep doet op een vergunde zorgaanbieder, dan maakt u daarover best afspraken met uw vergunde zorgaanbieder. Een vergunde zorgaanbieder kan vanuit de organisatiegebonden kosten bepaalde diensten aanbieden aan zijn cliënteel. De vergunde zorgaanbieder is daar momenteel echter niet toe verplicht. Wanneer er toch een supplement wordt aangerekend voor de vervoerskosten, dan kan dat eventueel betaald worden met het vrij besteedbaar bedrag. 

  • Vragen over overeenkomsten afsluiten en kosten indienen

   Hoe uw kosten indienen wanneer u besteedt in cash?

   De kosten die u maakt vanaf 1 januari 2017, dient u in via de PVB-kostenstaat.

   U kunt de kostenstaten online indienen via mijnvaph.be, of u kunt het formulier Kostenstaat voor het PVB via e-mail bezorgen aan budgetbesteding@vaph.be of met de post bezorgen aan het team Budgetbesteding van het VAPH:

   Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
   team Budgetbesteding
   Zenithgebouw
   Koning Albert II-laan 37
   1030 Brussel

   Wat is een voucherovereenkomst?

   U kunt enkel een overeenkomst afsluiten met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder of met een bijstandsorganisatie. De VAPH-zorgaanbieder of de bijstandsorganisatie bezorgt de overeenkomst aan het VAPH. U hoeft hierbij geen administratieve opvolging te doen.

   Wat is een cashovereenkomst?

   Kiest u ervoor om uw persoonsvolgend budget te besteden in cash, dan kunt u een overeenkomst afsluiten met een VAPH-zorgaanbieder of met personen of organisaties die u ook ondersteuning kunnen bieden, maar niet door het VAPH vergund zijn. In het geval van cash, moet u zelf de overeenkomst aan het VAPH bezorgen. U moet ook zorgen voor de verdere opvolging van betaling van eventuele lonen en andere kosten. U hebt dus meer vrijheid van bestedingswijze, maar tegelijkertijd ook meer verantwoordelijkheden en administratieve verplichtingen. Voor het deel van uw persoonsvolgend budget dat u inzet via cash, ontvangt u bovenop het gedeelte waarvoor een cash-overeenkomst werd afgesloten 11,94 % aan beheerskosten.

   Wat moet u doen als u een nieuwe overeenkomst afsluit via cash?

   U moet de nieuwe overeenkomst zelf registreren via een formulier of via mijnvaph.be. U moet een aantal gegevens betreffende de overeenkomst ingeven in mijnvaph.be. Werkt u niet via mijnvaph.be, dan kunt u de overeenkomst registreren via het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash. U stuurt het formulier via e-mail of per post op naar het team Budgetbesteding van het VAPH:

   VAPH
   team Budgetbesteding
   Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37
   1030 Brussel
   budgetbesteding@vaph.be

   De overeenkomst op zich hoeft u niet te bezorgen aan het VAPH. Het VAPH beschikt over uitwisselingsprocessen met andere agentschappen zodat het kan controleren of de overeenkomst in orde is. Als de overeenkomst in orde is, dan worden de kosten die eraan verbonden zijn, uitbetaald. Het VAPH voert, conform het Besluit van de Vlaamse Regering, echter in het belang van de budgethouders voortaan wel een steekproefcontrole uit van de aan de PVB-overeenkomsten verbonden kosten.

   Kunt u ook een cashovereenkomst afsluiten met een vergunde zorgaanbieder en hoe wordt dat geregeld?

   Met een VAPH-zorgaanbieder kan inderdaad ook een overeenkomst in cash worden afgesloten.

   Wie regelt wat?

   Als u uw huidige overeenkomst wilt wijzigen, gaat u in onderhandeling met uw zorgaanbieder.
   Behoudt u uw huidige ondersteuning dan zal uw zorgaanbieder het initiatief nemen om uw overeenkomst te vernieuwen volgens de nieuwe bepalingen.
   Wanneer u bijkomende informatie wenst, hulp met de onderhandeling of andere bijstand, dan kunt u een bijstandsorganisatie contacteren.

   Hoe gebeurt de storting van uw terugvorderbaar voorschot en de rest van uw cashbudget?

   Om een terugvorderbaar voorschot te kunnen uitbetalen, moet de budgethouder een inschatting maken van het budget dat hij in cash wil besteden. Van het ingeschatte cashbudget wordt ¼ gestort als terugvorderbaar voorschot. Dat wordt teruggevorderd op het moment dat de budgethouder stopt met het persoonsvolgend budget.

   Op basis van de geregistreerde uitgaven betaalt het VAPH het budget in delen uit.

   U hebt als persoon met een handicap een wettelijk vertegenwoordiger. Wie sluit in dit geval een voucher- of cashovereenkomst af?

   Als u een wettelijk vertegenwoordiger hebt, dan sluit in principe de wettelijk vertegenwoordiger de overeenkomst af. Een wettelijk vertegenwoordiger kan het statuut voogd hebben, maar het kan ook gaan om een voorlopig bewindvoerder over de persoon of de goederen, of beide.

   U hebt met een vergunde zorgaanbieder een voucherovereenkomst afgesloten? Hebt u controle over de uitvoering van de overeenkomst?

   De vergunde zorgaanbieder moet in de overeenkomst duidelijk maken wat u krijgt inzake frequentie van ondersteuning; bijvoorbeeld het aantal dagen per week begeleiding aan huis of het aantal nachten woonondersteuning per week. U kunt als budgethouder dus opvolgen of wat er effectief wordt geboden aan ondersteuning, conform de afgesloten overeenkomst is.

   Wat mag een vergunde zorgaanbieder als maximale bijdrage vragen?

   Het VAPH kan niet aan prijszetting doen. Er zijn dus geen prijsbepalingen voor vergunde zorgaanbieders.
   De prijs moet wel worden vermeld in de overeenkomsten; de prijs zal worden uitgedrukt in punten (voucher) of in euro (cash).

   Moet ik rekening houden met een minimumloon bij het afsluiten van een contract met een individuele begeleider?

   Bij het afsluiten van een overeenkomst met een individuele begeleider moet u rekening houden met de bepalingen van het paritair comité 319. In die bepalingen wordt ook het minimumloon vermeld. U kunt daarvoor eventueel ook contact opnemen met uw sociaal secretariaat.

   Wat moet ik doen als ik het aantal uren in mijn overeenkomst wijzig van 30 uur naar 20 uur? Moet ik in dat geval een nieuwe overeenkomst indienen?

   Wijzigingen in de frequentie moeten niet gemeld worden aan het VAPH. Het VAPH zal de aanpassing merken aan de kosten die u instuurt. Als een overeenkomst beëindigd wordt, moet u dat uiteraard melden aan het VAPH. 

   Waarom ontvangen vergunde zorgaanbieders van het VAPH een vergoeding bovenop het aantal personeelspunten in de voucherovereenkomst?

   Vergunde zorgaanbieders worden geconfronteerd met een aantal kosten die vroeger vergoed werden via de werkingsmiddelen. Die middelen werden omgevormd naar organisatiegebonden kosten. Een vergunde zorgaanbieder heeft een aantal mensen in dienst die eerder op logistiek of administratief vlak aan de slag zijn. Om die kosten te vergoeden, ontvangt de vergunde zorgaanbieder een percentage organisatiegebonden kosten.

   De percentages werden vastgesteld door de taskforce persoonsvolgende financiering. Dat is een werkgroep waarin zowel vertegenwoordigers vanuit de gebruikersorganisaties, de vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams aanwezig waren om zodoende een voldoende draagvlak te creëren.

   Hulp nodig bij het besteden van uw persoonsvolgend budget?

   U kunt altijd contact opnemen met een van de bijstandsorganisaties. Zij kunnen samen met u bekijken hoe u uw persoonsvolgend budget optimaal kunt inzetten.

Publicaties

In deze brochure vindt u informatie over het persoonsvolgend budget, welke zorg en ondersteuning ermee ingekocht kan worden en hoe het opgestart en beheerd kan worden.

Infosessies 'Hoe een persoonsvolgend budget besteden?'

Het VAPH organiseerde in samenwerking met de bijstandsorganisaties absoluut vzw, alin vzw en Onafhankelijk Leven vzw eind oktober en begin november 2016 provinciale informatiesessies over het persoonsvolgend budget. We lichtten toe hoe u uw budget kunt besteden, welke administratieve verplichtingen er zijn en wie u kan helpen met uw budget.

U vindt hieronder de presentatie en de filmopnames van de infosessie. Elk filmfragment is beschikbaar in Vlaamse Gebarentaal.