Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Hoe een persoonsvolgend budget aanvragen?

Het filmpje spreekt over een brief waarin u de volledige beslissing ontvangt. De specifieke elementen die in die beslissing aan bod komen, zijn uw erkenning als persoon met een handicap, of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget, de toegewezen budgetcategorie en uw prioriteitengroep. De concrete termijn waarop u het budget zult krijgen, wordt dus niet gegeven. Wel geeft de prioriteitengroep een indicatie of u het budget op korte termijn zult kunnen krijgen, of dat u langer zult moeten wachten.


Het aanvraagproces voor een persoonsvolgend budget bestaat uit volgende stappen:

Stap 1: uw vraag goed in kaart brengen

Om te weten welke vormen van ondersteuning voor u het meest geschikt zijn, is het belangrijk dat u nagaat:

 • welke activiteiten u allemaal wilt uitvoeren op vlak van wonen, werken, dagbesteding, vrije tijd, vorming, mobiliteit, sociale contacten, emotioneel welbevinden, therapieën ...;

 • bij welke van die activiteiten u al dan niet problemen ondervindt en wanneer u die problemen ondervindt;
 • wat uw sterktes en uw zwaktes zijn;
 • hoe u leeft en hoe u wilt leven;
 • welke hulpmiddelen u al gebruikt;
 • welke ondersteuning u al krijgt;
 • of de ondersteuning die u al krijgt voldoende is of niet en waarom niet;
 • wie u zou kunnen helpen nu, of in de toekomst of wanneer uw huidige ondersteuning wegvalt;
 • ...

Dat allemaal in kaart brengen, heet een proces van vraagverheldering. Uit dat proces volgt een overzicht van wat u allemaal zelf kunt, welke ondersteuning u al hebt en welke ondersteuning er ontbreekt. Als blijkt dat u nood hebt aan intensieve en frequente handicapspecifieke ondersteuning, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen bij het VAPH om die ondersteuning te organiseren en te financieren. U moet dan uw ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget’ bezorgen aan het VAPH (stap 2).

Stap 2: uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget invullen en indienen

In het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget:

 • noteert u uw identificatiegegevens en die van uw eventuele wettelijk vertegenwoordiger of (voorlopig) bewindvoerder;
 • beantwoordt u enkele vragen over uw persoonlijke situatie: met wie woont u samen, wat kunt u zelf doen, welke hulp krijgt u al enzoverder;
 • stelt u uw totale ondersteuningsvraag in termen van ondersteuningsfuncties. De globale ondersteuningsfuncties dag- en woonondersteuning drukt u uit in dagen/nachten per week. De individuele ondersteuningsfuncties 'psychosociale begeleiding', 'praktische hulp' en 'globale individuele ondersteuning' in uren per week. Voor de ondersteuningsfunctie ‘oproepbare permanentie’ geeft u enkel aan of u die nodig hebt of niet. Voor de berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning kunt u gebruik maken van het excel-bestand Berekening van het aantal dagen dagondersteuning en aantal nachten woonondersteuning.
 • beantwoordt u enkele vragen over hoe er precies te werk werd gegaan bij uw vraagverheldering;
 • kunt u optioneel informatie meegeven over de dringendheid van uw vraag.

Het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget is digitaal beschikbaar via mijnvaph.be. Er is een papieren versie beschikbaar bij de provinciale kantoren van het VAPH. U kunt het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget ook downloaden van deze website.

In de handleiding vindt u meer informatie over het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget. In het artikel Waarop moet u letten als u het ‘ondersteuningsplan persoonsvolgend budget' invult? vindt u nuttige tips bij het invullen van uw plan.

Eens het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget ingevuld is, moet u het indienen bij het VAPH. U kunt uw plan zelf indienen via mijnvaph.be. 
Ook een dienst ondersteuningsplan kan uw plan indienen via mijnvaph.be.
U kunt het plan ook opsturen met de post naar een provinciaal kantoor van het VAPH.

Het VAPH kijkt na of uw ondersteuningsplan volledig is en of u een kwalitatief vraagverhelderingsproces doorlopen hebt.

Als het ingediende plan niet voldoet, dan ontvangt u daarover een bericht. U kunt het plan dan aanpassen en opnieuw indienen.

Als uw ondersteuningsplan ingediend is door een dienst ondersteuningsplan, dan controleert het VAPH enkel of uw plan volledig is. Is dat het geval, dan keurt het VAPH uw plan automatisch goed.

Stap 3: een multidisciplinair verslag laten opmaken

Als laatste stap in de aanvraagprocedure laat u een multidisciplinair verslag (MDV) opmaken door een multidisciplinair team (MDT).

  In het multidisciplinair verslag beschrijft het team op een objectieve manier uw handicap en uw ondersteuningsnoden. In sommige gevallen zal het multidisciplinair team uw zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het zorgzwaarte-instrument bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over uw mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven. Uw antwoorden op die vragen worden later omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor uw begeleidingsnood en de P-waarde voor uw permanentienood. Die gegevens helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van uw handicap en ondersteuningsnoden.

  Op basis van die gegevens stelt uw multidisciplinair team een budgetcategorie voor. Tot slot vult het team een checklist prioritering in over de dringendheid van uw ondersteuningsvraag.

  Het multidisciplinair team bezorgt het multidisciplinair verslag aan het VAPH. Het multidisciplinair verslag moet ingediend worden:

  • als u zelf uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget indiende bij het VAPH: binnen de vijf maanden na de goedkeuring van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget;
  • als uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget ingediend werd door een dienst ondersteuningsplan: binnen de vijf maanden nadat uw plan werd ingediend bij het VAPH.

  Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en uw multidisciplinair verslag .

  Een herziening aanvragen omdat uw situatie veranderd is

  Als uw situatie in belangrijke mate veranderd is sinds u een persoonsvolgend budget werd toegewezen, dan kunt u een herziening aanvragen.

  Welke documenten u moet indienen om een herziening aan te vragen, is afhankelijk van welke aanpassingen er door uw gewijzigde situatie nodig zijn.

  1. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van het u toegekende budget, al dan niet met nood aan een aanpassing van de u toegekende prioriteit

   Als uw persoonsvolgend budget door uw gewijzigde situatie niet meer aangepast is aan uw ondersteuningsnood, dan moet u opnieuw een ondersteuningsplan persoonsvolgend budget indienen en een multidisciplinair verslag laten opmaken.

   In beide documenten moeten de belangrijke wijzigingen in uw situatie omschreven worden en wat de gevolgen daarvan zijn voor uw ondersteuningsnood, uw ondersteuningsvraag en de dringendheid van uw vraag.

   Op basis van uw ondersteuningsplan persoonsvolgend budget en het multidisciplinair verslag bepaalt het VAPH uw budgetcategorie opnieuw. De regionale prioriteitencommissie beoordeelt of uw vraag al dan niet in een andere prioriteitengroep ingedeeld moet worden. Als u dat wilt, kunt u uw gewijzigde situatie persoonlijk toelichten aan de commissie tijdens de zitting.
    
  2. Uw gewijzigde situatie vraagt om een aanpassing van de u toegekende prioriteit

   Als u door uw gewijzigde situatie enkel vindt dat uw vraag dringender geworden is, dan moet u alleen maar een checklist prioritering laten opstellen door uw multidisciplinair team.

   Het VAPH legt uw vraag voor aan de regionale prioriteitencommissie en brengt u op de hoogte van de beslissing van de commissie. Als u dat wilt, kunt u uw gewijzigde situatie persoonlijk toelichten aan de commissie tijdens de zitting.

  Hulp nodig bij vraagverheldering en het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget?

  U kunt ook terecht bij een gebruikersorganisatie.

  Adressen van multidisciplinaire teams

  Publicaties

  In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

  Lees ook