Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster beslist over uw erkenning als persoon met een handicap (als u nog niet erkend bent door het VAPH) en over de prioriteit van uw vraag. Meer informatie over de werking van de Vlaamse toeleidingscommissie kunt u vinden op de pagina Vlaamse toeleidingscommissie.

Vervolgens ontvangt u een brief met een voornemen van beslissing over:

 • uw erkenning als persoon met een handicap
 • uw prioriteitengroep
 • uw prioriteringsdatum
 • uw budgetcategorie en uw B- en P-waarde

Prioriteitengroepen

Jaarlijks beslist de Vlaamse Regering over de middelen waarover het VAPH kan beschikken om nieuwe persoonsvolgende budgetten ter beschikking te stellen. Omdat er meer vragen zijn dan de beschikbare budgetten, wordt er gewerkt met prioriteitengroepen.

Als het VAPH u erkent als persoon met een handicapopent dialoogvenster en u een persoonsvolgend budget toewijst, dan betekent dat nog niet dat u onmiddellijk uw persoonsvolgend budget ontvangt.

Elke aanvraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van enkele criteria. Op basis van die criteria wordt iedere aanvraag in een van de drie prioriteitengroepen geplaatst. De prioriteitengroep waarin uw vraag zich bevindt, is bepalend voor de wachttijd tot de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget.

Hoe wordt uw vraag toegekend aan een prioriteitengroep?

De Vlaamse toeleidingscommissie beslist in welke prioriteitengroep uw vraag terechtkomt. Die commissie baseert zich voor de beslissing hoofdzakelijk op de gegevens die worden aangeleverd door het multidisciplinaire team (MDT) in de checklist prioritering. In het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget worden ook een aantal vragen gesteld over de dringendheid van uw vraag die u of uw wettelijke vertegenwoordiger optioneel kan beantwoorden. Ook die gegevens worden bezorgd aan de Vlaamse toeleidingscommissie.

De Vlaamse toeleidingscommissie neemt een beslissing over de prioriteitengroep op basis van de noodzaak tot onmiddellijke terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget of de mate waarin dit budget een einde kan maken aan een situatie die onhoudbaar is. Bij de beoordeling steunt de commissie op volgende criteria:

 • In welke mate heeft het uitblijven van een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget een impact op het netwerk van de persoon met een handicap?
 • In welke mate heeft het uitblijven van een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget een impact op het functioneren van de persoon met een handicap?
 • In welke mate is er een kloof tussen de ondersteuning die de persoon met handicap nodig heeft en de ondersteuning die de persoon krijgt?

Na het beslissingsproces wordt uw vraag ingedeeld in een van de drie prioriteitengroepen:

 • prioriteitengroep 1 (meest dringende vragen)
 • prioriteitengroep 2
 • prioriteitengroep 3 (minst dringende vragen)

Is er een wachttijd binnen de prioriteitengroepen?

Afhankelijk van het aantal vragen en de beschikbare middelen kan de wachttijd in de drie prioriteitengroepen verschillen. De algemene regel is dat de wachttijd korter wordt naargelang de prioriteitengroep verhoogt. Dat betekent dat personen met een vraag in prioriteitengroep 1 het minst lang wachten, in prioriteitengroep 2 is de wachttijd langer en in prioriteitengroep 3 is de wachttijd het langst. 

Binnen de prioriteitengroep wordt uw vraag gerangschikt volgens de datum waarop u een persoonsvolgend budget of een herziening hebt aangevraagd. Hoe vroeger die datum, hoe hoger de vraag geordend wordt binnen de prioriteitengroep. 

Op 7 september 2021 stonden personen met volgende prioriteringsdatum bovenaan in de prioriteitengroep:

 • 02/01/2020 in prioriteitengroep 1
 • 01/10/2016 in prioriteitengroep 2
 • 16/01/2002 in prioriteitengroep 3.

Op het moment dat u aan de beurt bent voor de terbeschikkingstelling van uw budget, ontvangt u een brief van het VAPH. In die brief wordt vermeld op welk budget u recht hebt en hoe u het persoonsvolgend budget kunt starten.

Wat als uw situatie wijzigt?

Uw vraag naar een persoonsvolgend budget werd al ingedeeld in een prioriteitengroep. Terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget, kan de dringendheid van uw vraag veranderen. In die situatie is het mogelijk om een herziening van uw prioriteitengroep aan te vragen. Daarnaast kan ook uw ondersteuningsnood wijzigen terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget. In dat geval kunt u een volledige herziening vragen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina herziening.

U wenst uw vraag op te splitsen. Welk gevolg heeft dat voor de bepaling van de prioriteitengroep?

Is een bepaald deel van uw vraag dringender, dan kunt u er bij de opmaak van het Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster voor kiezen om uw vraag op te splitsen.

Voorbeeld:

U wenst een persoonsvolgend budget voor dag- en woonondersteuning. Het gedeelte van het budget voor dagondersteuning wilt u sneller ter beschikking. 

In die situatie kunt u uw vraag opsplitsen. Uw multidisciplinair team motiveert duidelijk in de checklist prioritering waarom u dat deel van het budget sneller wenst. De Vlaamse toeleidingscommissie oordeelt vervolgens over de prioriteitengroep van uw volledige vraag en de prioriteitengroep van uw meer dringende vraag. Het is daarbij mogelijk dat uw meer dringende vraag in een hogere prioriteitengroep wordt ingedeeld dan uw volledige vraag.