Persoonsvolgend budget [PVB]

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld en beslist?

De Vlaamse toeleidingscommissie (VTC)opent dialoogvenster beslist over uw erkenning als persoon met een handicap en kent een prioriteitengroep toe aan uw vraag. Meer informatie over de werking van deze commissie kunt u terugvinden op de pagina Vlaamse toeleidingscommissie. Op basis van de beslissingen ontvangt u een brief met daarin een voornemen van beslissing over:

  • uw erkenning als persoon met een handicap
  • uw toegewezen budgetcategorie en uw ondersteuningsnood (uitgedrukt in B- en P-waarden)
  • uw prioriteitengroep

Prioriteitengroepen

Elk jaar bepaalt de Vlaamse Regering een budget dat ter beschikking kan gesteld worden aan personen met een handicap voor hun persoonsvolgend budget. Daar er meer vragen zijn dan de beschikbare budgetten, wordt er gewerkt met prioriteitengroepen.

Als het VAPH u erkent als persoon met een handicapopent dialoogvenster en u een persoonsvolgend budget toewijst, dan betekent dat nog niet dat u onmiddellijk uw persoonsvolgend budget ontvangt.

Elke vraag voor een persoonsvolgend budget wordt beoordeeld op basis van enkele criteria die toelaten de aanvraag in te delen in een van de drie prioriteitengroepen. De prioriteitengroep waarin uw vraag zich bevindt, is bepalend voor de wachttijd tot de terbeschikkingstelling van uw persoonsvolgend budget.

Hoe wordt uw vraag toegekend aan een prioriteitengroep?

De Vlaamse toeleidingscommissie beslist in welke prioriteitengroep uw vraag terechtkomt. Die commissie baseert zich voor de beslissing hoofdzakelijk op de gegevens die worden aangeleverd door het multidisciplinaire team (MDT) in de checklist prioritering. In het ondersteuningsplan persoonsvolgend budget worden ook een aantal vragen gesteld over de dringendheid van uw vraag die u of uw wettelijke vertegenwoordiger optioneel kan beantwoorden. Ook die gegevens worden bezorgd aan de Vlaamse toeleidingscommissie.

De Vlaamse toeleidingscommissie neemt een beslissing over de prioriteitengroep op basis van de noodzaak tot onmiddellijke terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget of de mate waarin dit budget een einde kan maken aan een situatie die onhoudbaar is. Bij de beoordeling steunt de commissie op volgende criteria:

  • In welke mate heeft het uitblijven van een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget een impact op het netwerk van de persoon met een handicap?
  • In welke mate heeft het uitblijven van een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget een impact op het functioneren van de persoon met een handicap?
  • In welke mate is er een kloof tussen de ondersteuning die de persoon met handicap nodig heeft en de ondersteuning die de persoon krijgt?

Na het beslissingsproces wordt uw vraag ingedeeld in een van de drie prioriteitengroepen:

  • prioriteitengroep 1 (meest dringende vragen)
  • prioriteitengroep 2
  • prioriteitengroep 3 (minst dringende vragen)

Is er een wachttijd binnen de prioriteitengroepen?

Afhankelijk van het aantal vragen en de beschikbare budgetten kan de wachttijd in de drie prioriteitengroepen variëren, maar de algemene regel is dat de wachttijd in de drie prioriteitengroepen oplopend is. Dat betekent dat personen met een vraag in prioriteitengroep 1 het minst lang wachten, in prioriteitengroep 2 is de wachttijd langer en in prioriteitengroep 3 is de wachttijd het langst. 

Binnen de toegekende prioriteitengroep wordt uw vraag gerangschikt volgens de datum waarop u een persoonsvolgend budget hebt aangevraagd of herzien hebt. Hoe vroeger de aanvraagdatum, hoe hoger u gerangschikt wordt binnen de prioriteitengroep. Op het moment dat u aan de beurt bent voor de terbeschikkingstelling van uw budget, ontvangt u een brief van het VAPH. In die brief wordt vermeld op welk budget u recht hebt en hoe u het persoonsvolgend budget kunt starten.

Wat als uw situatie wijzigt?

Uw vraag naar een persoonsvolgend budget werd al ingedeeld in een prioriteitengroep. Terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget, wijzigt echter de dringendheid van uw vraag. In die situatie is het mogelijk om een herziening van uw prioriteitengroep aan te vragen. Daarnaast kan ook uw ondersteuningsnood wijzigen terwijl u wacht op de effectieve terbeschikkingstelling van uw budget. In dat geval kunt u een volledige herziening vragen. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u terugvinden op de pagina herziening.

U wenst uw vraag op te splitsen. Welk gevolg heeft dat voor de bepaling van de prioriteitengroep?

Is een bepaald deel van uw vraag dringender, dan kunt u er bij de opmaak van het Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)opent dialoogvenster voor kiezen om uw vraag op te splitsen.

Voorbeeld:

U wenst een persoonsvolgend budget voor dag- en woonondersteuning. Het gedeelte van het budget voor dagondersteuning wilt u sneller ter beschikking. 

In die situatie kunt u uw vraag opsplitsen. Uw multidisciplinair team motiveert duidelijk in de checklist prioritering waarom u dat deel van het budget sneller wenst. De Vlaamse toeleidingscommissie oordeelt vervolgens over de prioriteitengroep van uw volledige vraag en de prioriteitengroep van uw meer dringende vraag. Het is daarbij mogelijk dat uw meer dringende vraag in een hogere prioriteitengroep wordt ingedeeld dan uw volledige vraag.