Persoonsvolgend budget [PVB]

Besteding stap 5: uw ondersteuning betalen in voucher of cash

Uw ondersteuning betalen in voucher

Als u gekozen hebt voor voucher, dan vergoedt het VAPH de vergunde zorgaanbieder of bijstandsorganisatie rechtstreeks. Een budget in voucher hoeft u dus niet zelf te beheren. De vergunde zorgaanbieder en de bijstandsorganisatie zorgen zelf voor de administratieve afhandeling bij het VAPH.

Uw ondersteuning betalen in cash

Als u gekozen hebt voor cash, dan regelt u de betaling zelf. U neemt daarvoor onderstaande stappen:

U opent een aparte bankrekening

U maakt een inschatting van het bedrag dat u cash wilt besteden

Voor het deel van uw persoonsvolgend budget dat u cash wilt besteden, hebt u recht op een terugvorderbaar voorschot. Dat terugvorderbare voorschot bedraagt een vierde van het door u ingeschatte deel van uw persoonsvolgend budget dat u cash wilt besteden.

U bezorgt uw gegevens aan het VAPH

U bezorgt volgende formulieren aan het VAPH:

• het formulier Persoonsvolgend budget starten met besteding in cash: in dat formulier vermeldt u uw rekeningnummer en uw inschatting van hoeveel van uw persoonsvolgend budget u in cash wilt besteden,

• het formulier Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash

U kunt de formulieren registreren via het e-loket mijnvaph.be. Of u stuurt ze via e-mail of per post aan:

VAPH
team Budgetbesteding
Koning Albert II-laan 15 bus 320
1210 Brussel
budgetbesteding@vaph.be

U ontvangt een terugvorderbaar voorschot van het VAPH

Als u de eerste keer een overeenkomst met een zorgaanbieder hebt afgesloten, dan ontvangt u een terugvorderbaar voorschot van het VAPH. Dat is een vierde van het deel van uw budget dat u cash wilt besteden. Het terugvorderbare voorschot dient om de eerste facturen te kunnen betalen zonder dat u die kosten zelf hoeft voor te schieten. Het voorschot wordt niet in mindering gebracht van uw budget. Als uw persoonsvolgend budget wordt stopgezet, dan moet u het voorschot integraal terugbetalen aan het VAPH.

U betaalt de personen en de organisaties die u ondersteunen, via uw aparte rekening

Zodra het VAPH de overeenkomst heeft goedgekeurd, kunt u de personen en de organisaties die u ondersteunen, betalen via uw aparte bankrekening.

U bezorgt een lijst van uw kosten aan het VAPH

U bezorgt een lijst van uw kosten aan het VAPH via het e-loket mijnvaph.be of via de Kostenstaat voor het persoonsvolgend budgetopent dialoogvenster. Het VAPH betaalt u die kosten terug via uw aparte bankrekening. De facturen zelf hoeft u niet aan het VAPH te bezorgen. Hou ze wel bij voor een eventuele controle door het VAPH of Zorginspectie.

U kunt per kalenderjaar een onbeperkt aantal kostenstaten indienen. U kunt de kostenstaten voor een kalenderjaar indienen tot 1 april van het daaropvolgende jaar. Bijvoorbeeld: kostenstaten voor 2023 kunt u tot 1 april 2024 indienen.

Uitzonderlijk kunt u kostenstaten ook na 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar indienen, tot twee jaar later. Bijvoorbeeld: kostenstaten voor 2023 kunt u uitzonderlijk tot 1 april 2026 indienen. U moet wel grondig motiveren waarom u die kosten laattijdig indient. Het VAPH onderzoekt dan of er een uitzondering op de deadline kan toegestaan worden en de kosten kunnen aanvaard worden.

Beheer uw PVB online via Mijn VAPH

Publicatie