Objectivering van de ondersteuningsnood

In module B objectiveert u de ondersteuningsnood.

Checklist prioritering

In module C bepaalt u de prioriteitengroep via de checklist prioritering.

Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

In module D bepaalt u de nood aan hulpmiddelen en aanpassingen.

Opsplitsing van de vraag

De persoon met een handicap kan ervoor kiezen om zijn vraag op te splitsen en een bepaald deel van zijn vraag als dringender te laten beoordelen door de regionale prioriteitencommissie (RPC)opent dialoogvenster. Die opsplitsing moet aangevraagd worden in het ondersteuningsplan PVB. Voor het multidisciplinair team (MDT)opent dialoogvenster wordt die opsplitsing zichtbaar bij de gevraagde ondersteuningsfuncties (die worden weergegeven onder het luik 'identificatiegegevens'). Als de persoon met een handicap zijn vraag heeft opgesplitst, moet u als team in de checklist prioritering onder het luik ‘opsplitsing van de vraag’ motiveren waarom de deelvraag dringender is dan de totale vraag van de persoon en waarom die deelvraag in een hogere prioriteitengroep moet worden ingedeeld.

 • Om te bepalen of er al dan niet sprake is van een opgesplitste vraag, moet u naar het ondersteuningsplan PVB kijken. Als daarin een opsplitsing werd gemaakt, moet u die opsplitsing ook gemotiveerd worden. Als er volgens u geen duidelijke argumenten zijn om de deelvraag en hoofdvraag anders te beoordelen, vermeld dat dan. Als in het ondersteuningsplan PVB geen opsplitsing werd gemaakt, dan mag u dat niet zelf aanbrengen in de checklist prioritering.
 • Motiveer duidelijk waarom er een onderscheid is tussen de globale vraag en de deelvraag (waarom is een bepaald stuk van de gevraagde ondersteuning dringender?). Vermeld concreet op welke vlakken er een verschil is tussen de hoofdvraag en de deelvraag voor de elementen ‘kloof tussen huidige en gewenste ondersteuning’ en ’dringendheid van de vraag’. De RPC moet kunnen oordelen of er al dan niet een verschillende score van toepassing is voor volgende criteria:
  • draaglast en draagkracht van de mantelzorgers
  • mogelijkheden en beperkingen van de huidige ondersteuning
  • integriteit van de persoon met handicap
  • integriteit van de mantelzorgers of samenwonende personen
  • onhoudbaarheid van de situatie
  • levenskwaliteit van de persoon met handicap
  • ontwikkelingskansen van de persoon met handicap