Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen
Module B
Objectivering van de ondersteuningsnood
Module C
Checklist prioritering
Module D
Vaststelling ondersteuningsbehoeften in kader van IMB

Professionele ondersteuning

In dit onderdeel geeft u eerst aan of er op dit moment sprake is van professionele ondersteuning. Als dat het geval is, zal u gevraagd worden om die professionele ondersteuning concreet in kaart te brengen. Zeker voor ondersteuning vanuit een MFC is het belangrijk dat u zo concreet mogelijk de frequentie en ondersteuningsvorm beschrijft. Let er bovendien op dat u de ondersteuning vanuit het MFC duidelijk onderscheidt van de momenten waarop de persoon naar school gaat (verduidelijk daarbij of het het over regulier of buitengewoon onderwijs gaat).

  • Onder ‘wie’ beschrijft u welke hulpverlener de ondersteuning biedt (bv. thuisverpleegkundige, poetsdienst, dagondersteuning/woonondersteuning bij vergunde zorgaanbieder, MFC, zorgboerderij, school, psychiatrie ...). Ook personen uit het netwerk die betaald worden met een PAB of een PVB, moeten in dit luik beschreven worden.
  • Onder ‘frequentie’ beschrijft u hoe vaak er ondersteuning geboden wordt (bv. dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks). 
  • Onder ‘duurtijd’ beschrijft u de gemiddelde duur van de ondersteuning uitgedrukt in uren. Een dag of een nacht worden hierbij gelijkgesteld aan 8 uur (bv. als er dagelijks een halve dag ondersteuning geboden wordt, noteert u ‘dagelijks’ bij frequentie en ‘4 uur’ bij duurtijd). Het is niet de bedoeling dat alle ondersteuning tot op het uur wordt berekend, maar om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de geboden ondersteuning.
  • Bij ‘periode’ beschrijft u sinds wanneer de ondersteuning geboden wordt. Dat hoeft geen specifieke datum te zijn, maar wees zo concreet mogelijk.
  • Onder ‘omschrijving’ omschrijft u welke ondersteuning geboden wordt. Geef hierbij de concrete acties van de hulpverlener weer. Beschrijf bij een opname in een psychiatrische afdeling voor observatie of behandeling ook wat de te verwachten duur van de opname is.

Ten slotte moet u concreet beschrijven of er zich bepaalde wijzigingen zullen voordoen in de huidige professionele ondersteuning (bv. school die afloopt, ondersteuning door de voorziening die stopt) en ook de termijn waarbinnen die veranderingen zich zullen voordoen of de einddatum van de ondersteuning. Daarnaast is het ook belangrijk dat u zo concreet mogelijk beschrijft welke ondersteuning er in de nabije toekomst (mogelijks) opgestart zal worden.

Vermijd onduidelijke termen zoals ‘binnenkort’, ‘spoedig’, ‘op termijn’. Dergelijke termen betekenen immers verschillende zaken voor verschillende personen en bieden onvoldoende informatie. Probeer minimaal tot op de maand nauwkeurig te beschrijven wanneer een bepaalde verandering zich zal voordoen. 

Voorbeeld

X. zit momenteel in zijn laatste jaar buitengewoon onderwijs (OV3). Op 30 juni dit jaar stopt de school. Het is de bedoeling dat hij na school vijf halve dagen per week zal gaan werken op zijn huidige stageplaats. Een voltijdse tewerkstelling blijkt immers te zwaar voor X.

Het is bij dit luik niet nodig om ondersteuning(snoden) uit het verleden te beschrijven of om B- en P-waarden mee te geven. Bij de beoordeling van de dringendheid van de vraag wordt immers enkel rekening gehouden met de huidige professionele ondersteuning en het huidige budget waarover een cliënt eventueel beschikt.