Spoedprocedure

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligersorganisaties, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen.

Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

Spoedprocedure (bij specifieke snel degeneratieve aandoeningen)

Als u lijdt aan een specifieke snel degeneratieve aandoening, dan kunt u een persoonsvolgend budget aanvragen via de spoedprocedure. Het VAPH kan u dan onmiddellijk een budget toekennen.

Stap 1: ga na of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure

U komt in aanmerking voor de spoedprocedure als u een van de specifieke ziektebeelden vertoont en als er binnen een termijn van één jaar of minder, net voor uw aanvraag, sprake is van een snelle progressie van uw ziektebeeld.

Concreet houdt dat een of meerdere van onderstaande veranderingen in:

 • U kunt niet langer zonder hulp van derden opstaan en u verplaatsen.
 • U kunt zich niet langer zelfstandig wassen en aankleden.
 • U kunt niet langer zelfstandig eten.
 • U kunt niet langer zelfstandig naar het toilet gaan en u reinigen.
 • U hebt nood aan kunstmatige beademing met continu toezicht.

Volgende specifieke ziektebeelden komen in aanmerking:

 • Voor personen ouder dan 21 jaar:
  • ALS (amyotrofe lateraalsclerose)
  • PLS (primaire lateraalsclerose)
  • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie)
  • CBD (corticobasale degeneratie)
  • MSA (multisysteematrofie)
  • PSP (progressieve supranucleaire verlamming)
  • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III)
  • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat voor wat betreft evolutieve kenmerken aansluit bij graad III
  • laaggradig astrocytoom (graad II)
 • Voor personen van 18 tot en met 20 jaar:
  • een neuromusculaire aandoening, in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC)
  • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte), in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA)

Stap 2: vul het aanvraagformulier in en voeg het medisch attest toe

Om een persoonsvolgend budget aan te vragen via de spoedprocedure, moet u het aanvraagformulier persoonsvolgend budget via spoedprocedure invullen. U moet ook het medisch attest van de behandelende arts-specialist van de gespecialiseerde dienst toevoegen.

Stap 3: bezorg het aanvraagformulier en medisch attest aan het VAPH

Stap 4: beoordeling en beslissing VAPH

Als het VAPH vaststelt dat aan de criteria voor een spoedprocedure voldaan is, dan wordt uw handicap automatisch erkend en wordt u een budget toegekend. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH.

Als het VAPH vaststelt dat uw situatie niet voldoet aan de criteria voor een spoedprocedure, of als u niet akkoord gaat met de toegewezen budgetcategorie, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten.

Lees ook