Persoonsvolgend budget [PVB]

NAH-procedure stap 5: beoordeling en beslissing door het VAPH

Als het VAPH vaststelt dat u aan de criteria voor de NAH-procedure voldoet, dan wordt u automatisch erkend als een persoon met een handicap. Bovendien komt u in aanmerking voor direct gefinancierde ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder in afwachting van een persoonsvolgend budget. U krijgt die beslissing meegedeeld via een brief van het VAPH. Er zijn twee mogelijkheden:

  • U komt in aanmerking en de ondersteuning kan onmiddellijk opgestart worden.
    Dat betekent dat u binnen de drie maanden na uw goedkeuringsbrief een dienstverleningsovereenkomst kunt sluiten met een vergunde zorgaanbieder naar keuze voor voltijdse opvang. Het VAPH zal uw vergunde zorgaanbieder rechtstreeks vergoeden voor de geboden ondersteuning.
  • U komt in aanmerking maar de ondersteuning kan nog niet onmiddellijk opgestart worden.
    Dat betekent dat u op een wachtlijst geplaatst wordt. Van zodra er middelen vrijkomen, wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u terecht bij een vergunde zorgaanbieder voor voltijdse opvang.

Als het VAPH vaststelt dat u niet voldoet aan de criteria van de NAH-procedure, dan wordt u daarvan per brief op de hoogte gesteld. Als u daarmee niet akkoord gaat, dan kunt u een verzoek tot heroverweging indienen. De heroverwegingscommissie zal adviseren of u in aanmerking komt voor de NAH-procedure. Als de heroverwegingscommissie adviseert dat uw situatie niet voldoet aan de criteria van de NAH-procedure, dan kunt u de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget opstarten.