Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Ruglijden

1. Wat is ruglijden?

Ruglijden komt heel frequent voor en is een erg ruim begrip. We spreken van chronisch ruglijden als rugklachten meer dan 3 maanden aanwezig zijn. 

Er zijn verschillende behandelingsmethoden om chronisch ruglijden te verhelpen. De meest doeltreffende behandeling vertrekt vanuit een multidisciplinaire benadering. Om de functionaliteit zo optimaal mogelijk te houden, mag het belang van bewegen en gewichtscontrole niet onderschat worden.

2. Toetsing aan de definitie van handicap

Chronische ruglast op zich is niet voldoende voor een erkenning als persoon met een handicap. Men kan maar spreken van een handicap als er belangrijke beperkingen zijn die de participatiemogelijkheden definitief ernstig belemmeren. Die beperkingen moeten blijvend zijn en er moet aangetoond worden dat de problematiek volledig is uitbehandeld (volgens het biopsychosociaal model). Zolang er nog behandelopties zijn, spreekt men van een behandelbare problematiek. 

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld, maar er zijn wel enkele elementen die kunnen pleiten voor een erkenning als persoon met een handicap:

  • definitieve ernstige neurologische uitvalsverschijnselen waardoor significant krachtverlies optreedt (geobjectiveerd met bijvoorbeeld EMG-onderzoek) 
  • ernstige invaliderende pijn die persisteert ondanks multidisciplinaire benadering in een gespecialiseerde pijnkliniek

Om de ernst en het onbehandelbare karakter van de rugproblematiek te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat er voldoende informatie wordt aangereikt. Het advies van de MDT-arts betekent een enorme meerwaarde in dergelijke dossiers. Iemand die geen ernstige uitvalsverschijnselen vertoont, wordt meestal niet erkend als persoon met een handicap.

3. Gegevens Helios

Datum diagnosestelling

De datum die u moet weergeven, is de datum van de eerste diagnosestelling. Als u die datum niet kent, dan kunt u de datum van het meest recente medische verslag weergeven waarin de diagnosestelling wordt bevestigd.

Multidisciplinair

De diagnose moet niet noodzakelijk door een multidisciplinair team gesteld worden. Dat is wel relevant in het kader van de revalidatie en behandeling. In Helios moet u enkel de naam en de discipline van de diagnosticus vermelden.

Toelichting stoornis

Er zijn verschillende stoornissen die chronisch ruglijden kunnen weergeven. Kies de meest passende (bijvoorbeeld discusaandoening thoracolumbaal met radiculopathie of lumbo-ischialgie zonder discusaandoening).

In het luik ‘stoornis’ neemt u alle relevante objectiveringen op die aantonen dat er sprake is van een handicap ten gevolge van het ruglijden. Het is daarbij erg belangrijk dat telkens de datum van het onderzoek wordt vermeld. Als er geen datum wordt toegevoegd, dan bestaat er twijfel of de bevindingen dateren van vóór of na een eventuele chirurgische ingreep. 

De volgende elementen kunnen een meerwaarde zijn bij het beoordelen of er al dan niet sprake is van een handicap: 

  • geobjectiveerde definitieve neurologische uitvalsverschijnselen (bijvoorbeeld recent EMG-onderzoek)
  • belangrijke bevindingen uit beeldvormend onderzoek die de beperkingen kunnen verklaren (bijvoorbeeld radiculopathie of myelopathie) 
  • een recent verslag met objectieve gegevens over beweeglijkheid en kracht in de ledematen en romp, sensibiliteit, pijn, tonus, coördinatie, evenwicht ... opgesteld door een (para)medicus zoals bijvoorbeeld de revalidatiearts, orthopedist, neuroloog, pijntherapeut of kinesitherapeut (een motorisch bilan)

Behandelingen

Om te staven dat het gaat om een langdurige en belangrijke beperking, is het belangrijk dat wordt aangegeven welke behandelingen al hebben plaatsgevonden en welke behandelingen er in de toekomst nog gepland worden. Er kan maar sprake zijn van een handicap bij chronisch ruglijden als men de behandeling volledig doorlopen heeft en de problematiek uitbehandeld is. Dat moet goed naar voren komen in het verslag. Denk hierbij aan het vermelden van eventuele chirurgische ingrepen, gevolgde revalidatie, psychotherapeutische interventies, medicamenteuze behandelingen, pijntherapeutische interventies in de pijnkliniek …

Als u enige informatie hebt over de prognose, dan moet u die vermelden. Daarbij is het belangrijk om aan te geven wat de verwachtingen zijn zowel op korte als op lange termijn. Als het moeilijk is om die inschatting te maken, dan mag u dat zo vermelden in het tekstvak.