Multidisciplinaire teams [MDT]
Voor VAPH-professionelen

Motorische stoornis

1. Wat is een motorische stoornis?

Bij een motorische stoornis wordt een onderscheid gemaakt tussen twee verschillende soorten van motorische handicap, op basis van de aard van de stoornis die aan de grondslag ligt van de beperkingen.

Men maakt een onderscheid tussen motorische stoornissen die ontstaan zijn vanuit een centrale oorsprong en motorische stoornissen die ontstaan zijn vanuit een anatomische afwijking.

Centrale oorsprong

Hierbij gaat het om beperkingen inzake mobiliteit ten gevolge van een stoornis van centrale oorsprong:

 • hersenverlamming/cerebral palsy/cerebrale parese/infantiele encefalopathie
 • Multiple sclerose (+ vergelijkbare degeneratieve neurologische aandoeningen: ALS, friedreich, huntington …)
 • spina bifida
 • myopathie (spierziekten, neuromusculaire aandoeningen)
 • verworven ernstige motorische stoornissen

Anatomische afwijking

Hierbij gaat het meestal om beperkingen inzake mobiliteit ten gevolge van een afwezigheid of afwijking van anatomische structuren:

 • dysmelie (congenitale afwijkingen aan de ledematen)
 • kinderverlamming of poliomyelitis
 • afwijkingen van het skelet of de ledematen
 • alle andere motorische stoornissen

De ernst van de handicap moet beoordeeld worden in functie van de hoogte van de zorgbehoefte. Om de ernst van de motorische beperkingen in te schatten, kan gebruik gemaakt worden van de toetstabellen 'typering licht/matig/ernstig/volledig m.b.t. motorische beperkingen'. Deze staan op de pagina over de toekenning van doelgroepen bij een motorische beperking.

2. Gegevens Helios

Datum diagnosestelling

De datum die u moet weergeven, is de datum van de eerste diagnosestelling. Als u die datum niet kent, kunt u de datum van het meest recente medische verslag weergeven waarin de diagnosestelling wordt bevestigd.

Multidisciplinair

De diagnose motorische stoornis wordt multidisciplinair gesteld. In Helios moet u de namen en de disciplines van de diagnostici weergeven.

Toelichting stoornis

Om een motorische stoornis te objectiveren moeten de relevante gegevens uit een actueel motorisch en functioneel bilan opgenomen worden in het MDV. Daarnaast moet u duidelijk de beperkingen op de verschillende levensdomeinen van de persoon met een handicap weergeven.

 • Een motorisch bilan is een (deel van een) verslag met objectieve gegevens over beweeglijkheid en kracht in de ledematen en romp, sensibiliteit, pijn, tonus, coördinatie, evenwicht ... opgesteld door een (para)medicus zoals bijvoorbeeld de revalidatiearts, neuroloog of de kinesitherapeut.
 • Een functioneel bilan is een verslag met objectieve gegevens over de mogelijkheden en beperkingen m.b.t. activiteiten uit het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld staan, stappen, traplopen, transfer, zich wassen, enzoverder, opgesteld door een (para)medicus zoals bijvoorbeeld de revalidatiearts, kinesitherapeut of ergotherapeut.

Relevante gegevens kunnen ook gehaald worden uit een ander (para)medisch verslag met klinisch onderzoek en objectieve gegevens over de motorische functie bijvoorbeeld een verslag van neurologie, fysische revalidatie of orthopedie. Enkel de relevante gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de motorische  stoornis te objectiveren, moeten overgenomen worden uit het motorisch of functioneel bilan of een medisch verslag. Vermeld steeds de datum van het bilan waaruit de gegevens zijn overgenomen en door wie (naam en discipline) het bilan werd opgesteld.

Behandelingen

Om te staven dat het gaat om een langdurige en belangrijke beperking, is het eveneens belangrijk dat u aangeeft of er al behandelingen hebben plaatsgevonden en welke behandelingen er in de toekomst nog gepland worden. Als u enige informatie hebt omtrent de prognose, dan moet u die vermelden. Daarbij is het belangrijk om aan te geven wat de verwachtingen zijn zowel op korte als op lange termijn. Als het moeilijk is om die inschatting te maken, moet u dat zo vermelden in het tekstvak.